Monday, October 5, 2015

12-րդ դասարանի Կենսաբանության ծրագիր

Կենսաբանություն առարկայի 12- րդ դասարանի ծրագիր

                                    Դասագրքը՝ տես այսեղ։

               
Համապատասխան պետական չափորոշչի ավագ դպրոցն ավարտող սովորողըկենսաբանություն  առարկայից պետք է ունենա հետևյալ գիտելիքները,կարողություններն ուհմտությունները.
Ի՞նչ է համակեցություն
Կենսոլորտ
Կենդանի օրգանիզմների փոխհարաբերությունները
Որոնք են մարդու ազդեցությանը  հետևանքները բնության , կենդանիների վրա
Էկոլոգիական խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները
Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման կարողություն
ձևավորել  բնակավայրի բնական համակեցությունների պահպանմանը ուղղվածմիջոցառումների կազմակերպելուիրականացնելու հմտություններ


դասընթացի ուսուցման նպատակն է

սովորողներին ծանոթացնել կենսաբանական նվաճումներին և դրանց
կիրառությանը տնտեսության մեջ,
 խորացնել սովորողների ունեցած գիտելիքները բույսերի և կենդանիների
կառուցվածքի ու կենսագործունեության սկզբունքները տնտեսության մեջ կիրառելու
վերաբերյալ,
խորացնել մարդու և բնության փոխհարաբերությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 տալ հիմնավոր պատկերացում մարդու գործունեության ժամանակակից
մասշտաբների մասին,
 սերմանել էկոլոգիական պատասխանատվություն
 խորացնել գիտելիքները մարդու և բնության փոխկապվածության մասին
ծանոթացնել կենդանի օրգանիզմների համակեցությունների ձևավորման պատմությունը
բնութագրել բնական և արհեստական համակեցություններընշել  տարբերությունները,գործող սննդային կապերը,

Ուսումնական գործունեության տեսակներ
Ուսումնական նախագծերի իրականացում
Կրթահամալիրի տոնացույցով նախագծերի կազմում իրականացում
Ուսումնական նյութի բացատրում
Ցուցադրում
Ուսումնական ճամփորդությունների կատարում
Ֆիլմերի դիտումքննարկում
Ստեղծական աշխատանքների կատարում
Խնդիրների և վարժությունների լուծում
Ուսումնական փաթեթների ստեղծում
Փորձերի իրականացում

Հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

·                     Աշտանքում պետք է ընդգծվի սովորողի կողմից կատարված վերլուծությունը
·                     Աշխատանքում պետք է երևա կենսաբանական մտածողությունը
·                     Սովորղը պետք կարողանա առաջարկել և  հիմնավորել սեփական տեսակետը
·                     Թեմայի արդիականություն ու կիրառելություն
·                     Պետք է լիարժեքորեն տիրապետի նշված նյութին

Դասավանդողին և սովորողին ուղղված պահանջներ
Ուսումնական պարապմունքի կազմակերպաման համար ուսուցչին անհրաժեշտ
լիարժեքորեն տիրապետել բլոգավարությանը՝ ժամանակ առ ժամանակ թարմացնելանհատական բլոգը  անհրաժեշտ նյութերով:
Անհրաժեշտ է անհատական նոթբուք (նեթբուք), որտեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ նյութերը
Սովորողին անհրաժեշտ է անհատական նոթբուք (նեթբուք)՝ անհրաժեշտ նյութերի,ծրագրերի առկայությամբ :
 Տիրապետում է բլոգավարությանըկարողանում է բլոգումենթակայքում նյութեր թողարկել:
Մասնակցում է պարբեր ուսումնական նախագծերի ու ճամփորդությունների:

Գնահատում

Սովորողի գնահատումը կատարվում է ըստ իրականացված նախագծերիՆախագծերիվերջնական արդյուքը սովորողը տեղադրում է իր բլոգումորից հետո հղումը ուղարկում էդասավանդողինՍովորողը պարտավոր է մասնակցել կիսամյակի ընթացքումիրականացվող բոլոր առարկայական նախագծերինԱռավել բարձր են գնահատվում այննախագծերըորոնք ունեն գործնական ու կիրառական նշանակություն

Բույսերի և կենդանիների կազմավորման սկզբունքները կիրառումը տեխնիկայում և մարդուտնտեսական գործունեության մեջ

Թեմա 1
Կյանքը համակեցություններումէկոլոգիական գործոններ:
Երկրի վրա կյանքի պայամաններ՝ցամաքայինցամաքա-օդայինհողայինջրային
Սեզոնային երեույթները բնության մեջ՝պարբերական , օրային սեզոնայինկենսաբանականռիթմներ
Կենդանի օրգանիզմների բնական համակեցություններ՝կենսացենոզներդրանց տեսակայինկառուցվածքը
Պոպուլյացիաթվաքանակըտարածական կառուցվածքը
Էկոլոգիական համակարգերդրանց բաղադրիչները
Բնական և արհեստական էկոհամակարգերագրոցենոզներ
Էներգիայի հոսքը էկոհամակարգերումսննդային շղթաներ,
էկոլոգիական բուրգեր
Կենսաբանական արտադրանք՝առաջնային և երկրորդային
Մարդը և էկոհամակարգերը
նախագիծեր
 ապարաստել ուսումնական նյութ՝Բույսերը և կենդանիները ինչպիսի հարմարանքներ ենձեռք բերել անապատային գոտում ապրելու համար
բ/Մեր շրջապատում մարդածին գործոնների հայտնաբերում և բնության վրա դրանցազդեցության նկարագրում
գէքրսկուրսիա արգելոցներ 

Թեմա 2 Կենոլորտնրա կառուցվածքը ու ֆունկցիաները
Կենսոլորտ հասկացությունըսահմանները,կառուցվածքը
Կենսոլորտի էվոլյուցիա
Կենսածին տարրերի շրջապտույտը

Թեմա  3 Օրգանիզմների միջև փոխհարաբերությունները
Կենսածին կապեր
Ներտեսակային մրցակցություն և մակաբուծություն
Փոխօգտակար ներտեսակային հարմարվածություն
 Սիմբիոզ՝ փոխօգտակար միջտեսակային փոխհարաբերություն
Մակաբուծներդրանց դասակարգումը
Գիշատչություն

Թեմա 4 Կենսոլորտը և մարդը
Կենսաբանական ռեսուրսներ
Բնակիան անսպառ և սպառվող պաշարներ
Բնության վրա մարդու ազդեցությունը
նախագիծ
ապատրաստել ուսումնական նյութ «Մարդու ազդեցությունը բնության վրա» թեմայով
բ/մասնակցություն էկոտուրին
 Թեմա 5 Բիոնիկա      
Բիոնիկայի վերաբերյալ ֆիլմերի դիտումվերլուծում , թագրմանում ուսումնական նյութիպատրաստում

No comments:

Post a Comment