Saturday, March 5, 2016

Փոքրիկ ջերմոց, սերմացան

Քոլեջ - Արհեստների ուսումնական կենտրոնի ներքին բակի մի հատվածում  տիկին Շողիկի հետ  միասին , կառուցում ենք փոքրիկ ջերմոց, որտեղ ցանում ենք  տարբեր բույսերի  սերմեր՝սածիլներ ստանլու և փոքրիկ օազիսներ ստեղծելու նպատակով:Սովորողները աշխատում են սիրով և ոգևորությամբ:

No comments:

Post a Comment