Tuesday, September 19, 2017

Նախագծեր1.Սերմնահավաք  10-րդ դասարան
2.Պատշգամբների կանաչապատում 11-րդ դաարան
3.Սովորում ենք թարգմանելով 10 և 11-րդ դասարան

No comments:

Post a Comment