Tuesday, February 27, 2018

Ավագ դպրոցի ներքին բակի կանաչապատում

Նախագիծ
Նախագծի մասնակիցներ ՝ 7-րդ դասարանի  սովորողներ
  • ջերմոցում սերմերի տնկում
  • տնկած սերմերի խնամքի գրաֆիկի սահմանում
Նախագծի ընթացքը
  • ջերմոցից սածիլների տեղափոխում
  • համապատասխան դիզայնով բույսերի տնկում
  • անհրաժեշտ խնամքի գրաֆիկի սահմանում
Նախագծի արդյունք
  • սովորողները ձեռք են բերում համապատասխան հմտություններ՝բույսերի տեսակների, դրանց աճեցման,  խնամքի վերաբերյալ
  • խնամված, կանաչ տարածք ներքին բակում

No comments:

Post a Comment