Friday, August 10, 2018

7-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագրքի հղումն է

Դաս 1   ()
Դասարանական աշխատանք
1.Կենդանի օրգանիզմների  ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը
3.օգտագործումը բնության մեջ և  մարդու կյանքում
  Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 3-ը /դասագրքից/, նայել նշված հղումները, փորձել  թարգմանել:
Ինչպե՞ս ապացուցել բակտերիաների առկայությունը ամենուր, ինչ կլիներ եթե բնության   մեջ չլինեին  բակտերիաները :

Դաս 2    ()
Դասարանական աշխատանք
Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում
Կաթնաթթվային բակտրիաների օգտագործումը սննդային արդյունաբերության մեջ`
1.Կաթի թթվեցում արտաքին միջավայրում եղած բակտերիաների շնորհիվ
2.կաթի թթվեցում մածնի միջոցով
Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 4-ը /դասագրքիցէջ 15-17/:
                 1.Պատրաստել էլեկտրոնային նյութ բակտերիաների կառուցվածքի և արդյունաբերության մեջ օգտագործման եղանակների վերաբերյալ:
2.   Բացատրել կաթի թթվելու պրոցեսը: 

Դաս  3    ()
դասարանական աշխատաք 
1.Սնկերի թագավորություն,կառուցվածքը, օգտագործումը արդյունաբերության մեջ:Մուկորի կառուցվածքըբորբոսասնկերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
2.մանրադիտակով բորբոսասնկի կառուցվածքի հետազոտում
 Լրացուցիչ աշխատանք
ա/ինչպիսի սնկային հիվանդություններ կան, որոնք են ախտանիշները, առաջացման       պատճառները 
բ/մակաբուծ սնկեր , պայքարը դրանց դեմ:

Դաս 4      (09.10.-13.1017թ)
դասարանական աշխատաք
Կատարելու ենք  գործնական աշխատանք՝ձեզ հետ բերում եք  մի քիչ դրոժ, մեկ գդալ շաքարավազ :
Տնային առաջադրանք
Կրկնում եք սնկերի կառուցվածքը, թունավոր և ուտելի սնկերի տեսակները :


Դաս 5()
Թեմա 13Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր՝ մամուռներ , դրանց կառուցվածքը, բազմացումը ։
Լրացուցիչ աշխատանք
Տրված նյութերը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։
Դասարանական աշխատանք
Կատարելու ենք  գործնական աշխատանք՝մանրադիտակով ուսումնասիրում ենք ջրիմուռի կառուցվածքը:

Դաս 6()
Թեմա 12 Ջրիմուռների կառուցվածքը, բազմացումը,բազմաբջիջջրիմուռի բազմացումը , ջրիմուռների բազմազանությունը։
Լրացուցիչ առաջադրանք սովորել դասագրքից էջ 42-45
աԳտնել հետաքրքիր տեղեկություններ ջրիմւռների վերաբերյալ, որտեղ և ինչպես են օգտագործվում ջրիմուռները, պատրաստել ուսումնական նյութ։
բտրված հղումների նյութերը թարգմանել և պատրաստել ուսումնական նյութ։


 Դաս 7()

Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր՝ մամուռներ , դրանց կառուցվածքը, բազմացումը ,1։


Տրված նյութերը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։

Դաս 8()

Պտերներ, դրանց կառուցվածքը, բազմացումը։
Լրացուցիչ առաջադրանք
Տրված նյութը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։


Դաս 9()

Մերկասերմերի կառուցվածքը, բազմացումը,բազմացումը անգլերեն լեզվով:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Ինչու են այս բույսերը անվանվում մերկասերմներ, բացատրել դրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:
Դաս 10 (27.11.-01.12.17)
Կրկնում եք նոյեմբեր ամսվա անցածը՝ջրիմուռները, մամուռները, պտերը, մերկասերմերը, դրանց կառուցվածքը , բազմացման եղանակները, կիրառումը մարդու կյանքում և դերը բնության մեջ :

Դաս 11 (04.12-08.12.17)
Սերմավոր բույսեր, ծածկասերմ բուսերի կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել կենցաղում մեզ հանդիպող ծածկասերմ և մերկասերմ բույսերի օրինակներ, ինչով են դրանք տարբերվում միմյանցից:Պատրաստել ուսումնական նյութ:

Դաս 12(11.12-15.12.17)
Կրկնակի բեղմնավորում 
Լրացուցիչ առաջադրանք
Բացատրել կրկնակի բեղմնավորման առավելությունը, բերել օրինակներ:

Դաս 13(18.12-22.12.17)
Իմ սիրելի սովորողներ, պետք է պատրաստվենք բնագիտատեխնկական ստուգատեսին, այսինքն անհրաժեշտ է փորձեր կատարել, ես ուղարկում եմ փորձի մի օրինակ, որը բաղկացած է մի քանի մասից, առաջին մասը Արշիլն է անելու, մյուսները կարող եք ընտրել ըստ ցանկության՝ ինձ գրելով, ով շուտ կգրի նրան կտամ մյուս հատվածները, դուք ինքներդ էլ կարող եք գտնել տարբեր փոձեր , բայց անպայման ինձ ուղարկենք միասին որոշենք կատարեք այն, թե ոչ, որ անտեղի չչարչարվեք:
Զուգահեռ կրկնում եք մերկասերմերն ու ծածկասերմերն ամբողջությամբ:

Փետրվար-մայիս  II  Կիսամյակ
Դաս 14(29.01-02.02.18)
Միաբջիջ կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը ,էջ 78,Կանաչ էվգլենա,  կառուվածքը, բազմացումը, սնման ձևերը:
Հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը և սեռական բազմացումը
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութ էվգլենայի վերաբերյալ ՝նկարագրել սնման առանձնահատկությունը:

Դաս 15(05.02.09.02.18)
Արմատամտրակավորների  տիպ, էջ 85-93, ամեոբայի, էվգլենայի , հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը, բազմացումըսննդառությունը ,նշանակությունը, դիզինտերիայի ամեոբա:
Պատրաստել ուսումնական նյութ ամեոբայի և դիզինտերիայի ամեոբայի վերաբերյալ :Դաս16    ()
Համեմատել միաբջիջ կենդանիների կառուցվածքը և կենսակերպը:Համացանցից գտնել տեղեկություններ նախակենդանիների առաջացրած հիվանդությունների (քնախտ, դիզինթերիա, մալարիա և այլն) վերաբերյալ,
դրանց ախտանիշները , տարածման մեթոդները, կանխարգելումն ու բուժումը:

Դաս 17    ()
Բազմաբջիջ կենդանիներհիդրահիդրայի կառուցվածքըբազմացումը :
Պատրաստել ուսումնական նյութ` կարող եք որևէ նյութ թարգմանել և ձայնագրել:Էջ 100-105:

 Դաս 12()
Տափակ որդեր , մակաբուծ որդեր՝սպիտակ պլանարիա, լյարդի ծծան,:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութեր՝թվարկված  մակաբուծների առաջացրած հիվանդությունների վերաբերյալ:Էջ112-114:

Դաս 13() 
Սովորել ամբողջ տափակ որդերը, դրանց առաջացրած հիվանդությունները , ինչպես են դրանք ներթափանցում մարդկանց օրգանիզմ, ինչպես խուսափել վարաքվելուց,պատրաստել ուսումնական նյութեր:Էջ114-117


Դաս 15()
Համեմատել նախակենդանիների , հիդրայի, տափակ որդերի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները:

Սովորել ամբողջ տափակ որդերը, դրանց առաջացրած հիվանդությունները , ինչպես են դրանք ներթափանցում մարդկանց օրգանիզմ, ինչպես խուսափել վարաքվելուց,պատրաստել ուսումնական նյութեր:


Դաս 16()
Կլոր և օղակաձև որդեր ասկարիդ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութ անձևրորդի կառուցվածքը, նրա դերը բնության մեջ թեմայով։
Դաս 17()
Փափկամարմիների կառուցվածքը և ֆունկցիան, դեր բնության մեջ։
Որտեղ են առաջանում բնական մարգարիտները:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութեր, տեղադրել բլոգներում:Դաս18()
Երկկենցաղներդրանց դերը բնության մեջթունավոր , վառ գունավորում ունեցող երկկենցաղներ ,պատրաստեք տեսադասաշխատանքը դրեք ձեր  բլոգներում :Կարող եք ընտրել կոնկրետ որևէ  երկկենցաղորը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստել նյութ հենց նրա վերաբերյալ:Դաս 19()
Միջատներ՝թիթեռներ, 1 , սարդեր, զատիկներ1
Լրացուցիչ աշխատանք
Գտնել լեգենդներ միջատների մասին, պատրաստել ուսումնական նյութեր:Դաս 20()
Հայաստանում հանդիպող թռչունները

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողները ծանոթանում են թռչունների տեսակներին
  • առանձնացնում տարածված և հազվադեպ հանդիպող տեսակները
  • նշում որոնք են գրանցված կարմիր գրոքում
  • ընտրում մեկ -երկու տեսակ, ներկայացնում մանրամասն բնութագիր՝ հիմնավորելով իր ընտրությունը
Նախագծի նպատակը
  • կարողանում են տարբերակել իրենց շրջապատող թռչուններին
  • ընդհանրացնելով հավաքած տեղեկությունները՝ պատրաստում են ուսումնական նյութերԴաս 21()
Սովորել ձկների բազմազանությունը, կռճիկային ձկներ,գտնել տեղեկություններ կռճիկային ձկների մասին, պատրաստել ուսումնական նյութեր:Դաս 19()
Սողունների ընդհանուր կառուցվածքը, բազմազանությունը, ընտրեք կոնկրետ որևէ  սողունորը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստեք նյութ նրա վերաբերյալ:

Դաս 20()
Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը:Արտաքին և ներքին կառուցվածքը, նրանց ձեռք բերած տարբեր հարմարությունները՝ կապված օդային կենակերպի հետ :Թռչնիսաղմնայինզարգացումը:Կարող եք գտնել հետաքրքիր կարճամետրաժ տեսանյութեր թռչունների մասին, թարգմանել և նյութ պատրաստել:


Դաս 21()
Կաթնասունների  ընդհանուր բնութագիրը:Արտաքին և ներքին կառուցվածքը, նրանց ձեռք բերած տարբեր հարմարությունները, առավելությունները՝ տարբեր արտաքին պայմաններին հարմարվելու, ապրելու համար:
Կարող եք գտնել հետաքրքիր կարճամետրաժ տեսանյութեր տարբեր կաթնասունների մասին, թարգմանել և նյութ պատրաստել:
Մուկը, չղջիկը, վագրը, արջը, մարդը կաթնասուններ են, որո՞նք են նրանց ընդհանուր հատկանիշները , որոնց պատճառով նրանք դասվում են կաթնասունների խմբին:

No comments:

Post a Comment