Friday, September 30, 2022

Սեպտեմբերյան հաշվետվություն

 1.Գիտելիոի օրը Թաքնված ջրվեժում

 2.Գործնական աշխատանքներ, կենսաբանական փորձեր 9-րդ դասարանի ընտրության խմբի հետ 

3.Հետազոտական աշխատանքների հավաքագրում և սովորողների հետ խորհրդատվության կազմակերպում


No comments:

Post a Comment