Saturday, September 9, 2023

Հետազոտական աշխատանքի պաշտպանություն  •     Պաշտպանող `Էրիկ Գևորգյան

  •      Ղեկավար ` Անուշ Ասատրյան


  • Գրախոս` կենսաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ, դասախոս`Ս . Նիկոլյան կարդացեք այստեղ։

No comments:

Post a Comment