Sunday, August 20, 2017

Օգոստոսի 22-25-ը Սենյակային և պաշգամբների բույսերի համալրում, խնամք

Օգոստոսի 22-25 ժամը` 12.00-13.00
Մասնակիցներ` դասավանդողներ և սովորողներ
Վայրը` Մայր դպրոց
Ընթացքը`
  • Հողը փխրեցնել
  • Հեռացնել չորացած բույսերը, ջրել և խնամել
  • Համալրել նոր բույսերով
  • Միջանցքների բույսերը մաքրել փոշուց
Անհրաժեշտ իրերը`
  • ցնցուղ
  • փոքր բահեր
  • բույսերի կտրոններ՝ սովորողները բերում են իրենց տներից


No comments:

Post a Comment