Wednesday, June 29, 2022

12-րդ դասարանի Կենսաբանության ծրագիր

              

Ավագ դպրոցն ավարտող սովորողը կենսաբանություն   առարկայից  պետք է ունենա հետևյալ գիտելիքները,կարողություններն ու հմտությունները:

 • Ի՞նչ է համակեցություն
 • Կենսոլորտ
 • Կենդանի օրգանիզմների փոխհարաբերությունները
 • Որոնք են մարդու ազդեցությանը  հետևանքները բնության , կենդանիների վրա
 • Էկոլոգիական խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները
 • Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման կարողություն
 • ձևավորել  բնակավայրի բնական համակեցությունների պահպանմանը ուղղված միջոցառումների կազմակերպելուիրականացնելու հմտություններ


դասընթացի ուսուցման նպատակն է


 • սովորողներին ծանոթացնել կենսաբանական նվաճումներին և դրանց կիրառությանը տնտեսության մեջ,
 •  խորացնել սովորողների ունեցած գիտելիքները բույսերի և կենդանիների
 • կառուցվածքի ու կենսագործունեության սկզբունքները տնտեսության մեջ կիրառելուվերաբերյալ,
 • խորացնել մարդու և բնության փոխհարաբերությունների վերաբերյալ գիտելիքները, տալ հիմնավոր պատկերացում մարդու գործունեության ժամանակակից մասշտաբների մասին,
 •  սերմանել էկոլոգիական պատասխանատվություն
 •  խորացնել գիտելիքները մարդու և բնության փոխկապվածության մասին
 • ծանոթացնել կենդանի օրգանիզմների համակեցությունների ձևավորման պատմությունը
 • բնութագրել բնական և արհեստական համակեցություններընշել  տարբերությունները,գործող սննդային կապերը,

Ուսումնական գործունեության տեսակներ
Ուսումնական նախագծերի իրականացում
Կրթահամալիրի տոնացույցով նախագծերի կազմում իրականացում
Ուսումնական նյութի բացատրում
Ցուցադրում
Ուսումնական ճամփորդությունների կատարում
Ֆիլմերի դիտումքննարկում
Ստեղծական աշխատանքների կատարում
Խնդիրների և վարժությունների լուծում
Ուսումնական փաթեթների ստեղծում
Փորձերի իրականացում

Հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

·       Աշխանքում պետք է ընդգծվի սովորողի կողմից կատարված վերլուծությունը
·       Աշխատանքում պետք է երևա կենսաբանական մտածողությունը
·        Սովորղը պետք կարողանա առաջարկել և  հիմնավորել սեփական տեսակետը
·        Թեմայի արդիականություն ու կիրառելություն
·        Պետք է լիարժեքորեն տիրապետի նշված նյութին


Գնահատում

Սովորողի գնահատումը կատարվում է ըստ իրականացված նախագծերի
Նախագծերիվերջնական արդյուքը սովորողը տեղադրում է իր բլոգումորից հետո հղումը ուղարկում էդասավանդողինՍովորողը պարտավոր է մասնակցել կիսամյակի ընթացքումիրականացվող բոլոր առարկայական նախագծերինԱռավել բարձր են գնահատվում այննախագծերըորոնք ունեն գործնական ու կիրառական  նշանակություն։

Բույսերի և կենդանիների կազմավորման սկզբունքները կիրառումը տեխնիկայում և մարդու տնտեսական գործունեության մեջ

Թեմա 1
Կյանքը համակեցություններումէկոլոգիական գործոններ:
Երկրի վրա կյանքի պայամաններ՝ցամաքայինցամաքա-օդայինհողայինջրային
Սեզոնային երեույթները բնության մեջ՝պարբերական , օրային սեզոնայինկենսաբանականռիթմներ
Կենդանի օրգանիզմների բնական համակեցություններ՝կենսացենոզներդրանց տեսակայինկառուցվածքը
Պոպուլյացիաթվաքանակըտարածական կառուցվածքը
Էկոլոգիական համակարգերդրանց բաղադրիչները
Բնական և արհեստական էկոհամակարգերագրոցենոզներ
Էներգիայի հոսքը էկոհամակարգերումսննդային շղթաներ,
էկոլոգիական բուրգեր
Կենսաբանական արտադրանք՝առաջնային և երկրորդային
Մարդը և էկոհամակարգերը
նախագիծեր
 ապարաստել ուսումնական նյութ՝Բույսերը և կենդանիները ինչպիսի հարմարանքներ   են ձեռք բերել անապատային գոտում ապրելու համար
բ/Մեր շրջապատում մարդածին գործոնների հայտնաբերում և բնության վրա դրանց ազդեցության նկարագրում
գէքրսկուրսիա արգելոցներ 
Թեմա 2 Կենոլորտնրա կառուցվածքը ու ֆունկցիաները
Կենսոլորտ հասկացությունըսահմանները,կառուցվածքը
Կենսոլորտի էվոլյուցիա
Կենսածին տարրերի շրջապտույտը
Թեմա  3 Օրգանիզմների միջև փոխհարաբերությունները
Կենսածին կապեր
Ներտեսակային մրցակցություն և մակաբուծություն
Փոխօգտակար ներտեսակային հարմարվածություն
 Սիմբիոզ՝ փոխօգտակար միջտեսակային փոխհարաբերություն
Մակաբուծներդրանց դասակարգումը
Գիշատչություն
Թեմա 4 Կենսոլորտը և մարդը
Կենսաբանական ռեսուրսներ
Բնակիան անսպառ և սպառվող պաշարներ
Բնության վրա մարդու ազդեցությունը
նախագիծ
ապատրաստել ուսումնական նյութ «Մարդու ազդեցությունը բնության վրա» թեմայով
բ/մասնակցություն էկոտուրին
 Թեմա 5 Բիոնիկա      

Բիոնիկայի վերաբերյալ ֆիլմերի դիտումվերլուծում , թագրմանում ուսումնական նյութիպատրաստում

No comments:

Post a Comment