Thursday, June 9, 2022

Կանաչող տարածքներ

 Նախագծի նպատակն է 

  • բարելավել, խնամել Մայր դպրոցի տարածքը
  • ստեղծել ծաղկող հատվածներ
  • ավելացնել մագլցող բույսերի քանակը

Նախագծի մասնակիցներ` կենսաբանության ընտրության խմբին սովորղներ

Նախագծի ընթացքը`

  • տարածքի մաքրում
  • Ծաղիկների  օազիսների ստեղծում
  • Կանաչապատում 
  • հողի փխրեցում

No comments:

Post a Comment