Thursday, June 9, 2022

Հունիսի 13-24 աշխատակարգ

 1.Սովորող սովորեցնող նախագծի համակարգում  կենսաբանական փորձեր

2.Սովորող սովորեցնող նախագիծ`կանաչող տարածքներ 

3.9-րդ դասարանի ավարտական միասնական քննությունների , 12-րդ դասարանի ավարտական քննությունների հսկող հանձնաժողովի մասնակցություն։No comments:

Post a Comment