Monday, September 6, 2021

Նախագծային աշխատանք

 1 . Որոնք են միկրոօրգանիզմները

2. Որ օրգանիզմներն են մտնում միկրոօրգանիզմների մեջ

3. Որոնք են էքստրեմոֆիլներ, բերել մեկ օրինակ նկարագրել այն։

No comments:

Post a Comment