Tuesday, June 25, 2019

12-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

շաբաթ 1
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:


շաբաթ 2
Պարբերական երևույթները բնության մեջ:Օրական  ռիթմներ , սեզոնային երևույթներկենսաբանական ռիթմներ:Տնային առաջադրանք
Բերել էկոլոգիական և ֆիզոլոգիական ռիթմների օրինականեր:Ըստ լուսային օրվա նկատմամբ զգայնության քան՞ի խմբի են բույսերըԲերել օրինականեր:Կան արդյոք ձեր շրջապատում այդպիսի բույսեր, նկարեք, պատմեք դրանց մասին:

շաբաթ 3
Գոյության կռիվ, բնական ընտրություն, օրգանիզմների հարմարվածությունը արտաքին միջավայրին :

շաբաթ 4
Տեսակ, պոպուլյացիա, էվոլյուցիայի գլխավոր ուղիները՝ արոմորֆոզ, իդեոադապտացիա, ընդհանուր դեգեներացիա:


շաբաթ 5
Էկոլոգիական գործոններ, դրանց դասակարումը:


շաբաթ 6
Միջավայրի կենսածին գործոններ, օրգանիզմների միջև  տեղի  ունեցող փոխհարաբերությունները,չեզոքություն, մրցակցություն, սիմբիոզ:


շաբաթ 7
Էկոլոգիական համակարգեր՝ պրոդուցենտներ , կոնսումենտներմ, ռեդուցենտներ:Սննդային կապեր օրգանիզմների միջև՝ էկոլոգիական բուրգ:


շաբաթ 8
Մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները:
Գաղափար կենսոլորտի մասին,կենսոլորտի բաղադրիչները,կենդանի նյութ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել առօրյաում ձեզ հանդիպող մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրների օրինակներ, տալ դրանց հնարավոր լուծումներ:

շաբաթ 8
Դաս11Բնական և արհեստական էկոհամակարգեր, դրանց առանձնահակտությունները:
Մարդու ազդեցությունը էկոհամակարգերի վրա:Բերել օրինակներ։

շաբաթ 9
Կայուն և անկայուն էկոհամակարգեր, դրանց փոխարինումը և պատճառները:
Դրանց առաջացման պատճառները, տարբերությունները։

շաբաթ 10
Հասկացություն կենսաբանական արտդրանքի մասին, առաջնային և երկրորդային կենսաբանական արտադրանք:Ցամաքային  և ջրային էկոհամակարգերի բազմազանությունը:

շաբաթ 11
Պոպուլյացիա։Պոպուլյացիաների տարածական կառուցվածքը:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Բերել տարածական կառուցվածքի օրինակներ:

շաբաթ 12
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր։
Լրացուցիչ առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:

No comments:

Post a Comment