Tuesday, August 9, 2016

8-րդ դասարանի ուսումնական նյութերի փաթեթ

1.Երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան-հեղինակ՝Գայանե Օհանյան
2.Ջրի դերը մարդու օրգանիզմում- հեղինակ՝Գայանե Օհանյան
3.Ծխելու վնասակար ազդեցությունը - հեղինակ՝Գայանե Օհանյան
4.Արյան բաղադրությունը-հեղինակ՝Հրաչ Եղիազարյան
5.Ենթաստամոքսային գեղձ- հեղինակ ՝Հրաչ Եղիազարյան
6.Շնչառական համակարգ-հեղինակ ՝Հրաչ Եղիազարյան

No comments:

Post a Comment