Wednesday, August 24, 2016

7-րդ դասարան Կենսաբանություն առարկայի ծրագիր


 ՀՀ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ 7-րդ դասարան
Կենսաբանություն առարկայի ծրագիր Առարկայի ուսուցման նպատակըընդհանուր և կոնկրետդասարանում լուծվող խնդիրները
Կենսաբանությունն ուսումնասիրում է Երկրի ողջ կյանքիբազմազանությունը`բույսերիկենդանիներիսնկերիմանրէներիմարդուբջջիկառուցվածքային և կենսագործունեության առանձնահատկությունները: «Կենսաբանություն» առարկայի ուսուցման նպատակն է. • ծանոթացնել կենդանիներիբազմազանությանըկենսագործունեության առանձնահատկություններին, • ձևավորել ևզարգացնել գիտելիքներ կենդանի - բնություն կապիփոխներգործության մասին
• ուսուցանելգիտելիքներ մարդու օրգանհամակարգային    կառուցվածքի և         ֆունկցիաներիինչպես նաևսպառնացող հիվանդությունների մասին, • ընդլայնել գիտելիքներն առողջ ապրելակերպիկանոններիվնասակար սովորություններից զերծմնալու (ծխելալկոհոլթմրանյութեր), վնասվածքների դեպքում առաջին օգնություն ցուցաբերելուվերաբերյալ, • ուսուցանել և զարգացնել կարողություններ և հմտություններ ընդհանուրկենսաբանության մասինկյանքի ծագմանկենդանի օրգանիզմների բջջայինկառուցվածքիժառանգականության օրինաչափությաննյութերի և էներգիայի փոխանակությանմասին, • սովորողի մեջ սերմանել խելամիտ և հարգալից վերաբերմունք բնական միջավայրինկատմամբնպաստել էկոլոգիական դաստիարակության և էկոլոգիական խնդիրներիլուծմանըձևավորել • կապ հաստատել բնագիտական այլ առարկանների հետիրականացնելովմիջառարկայական փորձեր • իրականացնել օտար լեզուների կիրառումը`բնագիտական նյութերիթարգմանության ընթացքում: • ծանոթացնել կիրառական կենսաբանության ճյուղերիհետհատկապես ՀՀում • ստեղծել ուսումնական նյութեր Կրթությունը պատշաճ մակարդակովկազմակերպելու և մատուցված նյութը սովորողի սեփականությունը դարձնելունպատակովկիրառվում են բազմաթիվ լաբորատոր - գործնական աշխատանքներ`շրջապատողմիջավայրում գտնվող կենդանի օրգանիզմների զննում,դիտարկումմանրադիտակայինհետազոտումուսումնական ճամփորդությունների կազմակերպում:

Թեմատիկ պլան: Դասընթացի նպատակն էուսուցանել հմտություններ և կարողություններ կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքի, կեսագործնեության      առանձնահատկությունների,      բնության հետ փոխհարաբերությունների մասին:
 


Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել հմտություններ և կարողություններ կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքի,կեսագործնեության առանձնահատկությունների, շրջապատող բնության հետ փոխհարաբերությունների մասին:

1.Ներածությունկենդանի համակարգեր,կյանքի կազմավորվածության մակարդակներ:


2.Նախակորիզավորների թագավորություն:
1.Ընդհանուր բնութագիրը,
ծագումը
2.Բակտերիաների կառուցվածքը
3.Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում

3.Սնկերի թագավորություն:
1.Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը, միաբջիջ և բազմաբջիջ սնկերի կառուցվածքը:
2.Սնկերի հիմնական խմբերը` մակաբույծ և օգտակար սնկեր3.Սնկերի օգտագործումը սննդի և մանրէակենսա բանական արդյունաբերության մեջ

4.Բույսերի թագավորությունՍտորակարգբույսերի ենթաթագավորություն - ջրիմուռների,քարաքոսների ընդհանուր բնութագիրը,կառուցվածքային առանձնահատ
կությունները,դերը բնության մեջ և գործնական նշանակությունը
5.Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն:
  • Սպորավոր բույսեր:
  • Մամուռների, ձիաձետերի,պտերանմանների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, տարածվածությունները  և դերը բնության մեջ:
  • Սերմավոր բույսեր:Մերկասերմերի և ծածկասերմերի կառուցվածքը, առանձնահատկություններ

6.Կենդանիների թագավորություն:
Նախակեդանիների ենթաթագավորություն:Ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը
Բազմաբջիջների ենթաթագավորություն:
Ընդհանուր բնութագիրը,  կենսագործնեության և կառուցվածքի առանձնահատկությունները:

7.Աղեխորշավորների տիպ:Բազմազանությունը, կառուցվածքի,կենսագործնեության,բազմացման առանձնահատկությունները:

8.Կլոր և տափակ որդերի տիպ:Ընդհանուր բնութագիրը: Մակաբույծ որդերից առաջացող հիվանդություները և դրանցից զերծ մնալու միջոցները:
Օղակավոր որդերի տիպ:Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը,դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում

9.Փափկամարմիների տիպ:
Կառուցվածքի,կենսագործունեության առանձնահատկությունները,դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում:   

10.Հոդվածոտանիների տիպ:
Կառուցվածքի,կենսագործ նեության առանձնահատկությունները,դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում:Շերամապահությունը և մեղվաբուծությունը Հայաստանում (արարատյան որդան կարմիր) .

11.Քորդվորների տիպ: Ընդհանուր բնութագիրը կենսագործնեության և կառուցվածքի առանձնահատկությունները:Նշտարիկի կառուցվածքը և կենսագործնեությունը:

12.Հայաստանում հանդիպող ձկները և դրանց պահպանությունը:

13.Երկկենցաղների դաս:
 Կառուցվածքը,կենսգաործնեության առանձնահատկությունները, դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում:

14.Սողուների դաս:
Թեփուկավորներ , կոկորդիլոսներ: Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը, կառուցվածքային և կենսգաործունեության առանձնահատկությունները

15.Թռչուների դաս:
1.Ընդհանուր բնութագիրը,
ծագումը, բազմացումը և զարգացումը, կենսագործնեությանառանձնահատկությունները,  դերը   բնության մեջ և մարդու կյանքում:
2.Հայաստանում հանդիպող թռչունները և դրանց պահպանությունը:

16.Կաթնասունների դաս:
1.Կառուցվածքը,կենսագործնեության առանձնահատկությունները, դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում:
2.Հայաստանում հազվադեպ հանդիպող տեսակների պահպանման միջոցառումներ:

No comments:

Post a Comment