Friday, August 26, 2016

Կենսաբանությունը և տիեզերքը նախագիծ

Նախագծին կարող են  մասնակցել տարբեր տարիքի սովորողներ

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողները հավաքում են տարբեր տեղեկություններ համացանցի և այլ գրականության միջոցով
  • Ճամփորդություն Բյուրական
  • Ստացած տեղեկությունները ամբողջացնում և ուսումնական նյութերի տեսքով տեղադրում բլոգներում

No comments:

Post a Comment