Thursday, August 25, 2016

Կենսաբանություն առարկայի 9-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ


9-րդ  դասարան
Դասագրքի հղումն է

Դաս 1  (11.09-15.09.17թ)
Կենդանի օրգանիզմի բաղադրությունօրգանականանօրգանական նյութերհիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:Բջջի օրգանական նյութեր, սպիտակուցներդրնաց կառուցվածքը՝առաջնայիներկրորդայիներրորդայինչորրորդային կառուցվածք,  բնափոխումֆունկցիան:Ածխաջրերճարպեր դրանց կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել  առօրյաում հենդիպող սպիտակուցների բնափոխման օրինականեր,նշել  պատճառներըինչ գործոնների ազդեցությամբ են դրանք բնափոխվումպատրաստել ուսումնական նյութ:


Դաս 2
(19.09  և   23.09.17թ)
Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաներըգենետիկական կոդ
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր:
Դաս(25.09-29.09.17թ)
Նուկլեինաթթուների կառուցվածքըֆունկցիանԳենետիկական կոդ1:
Լրացուցիչ աշխատանք
Որո՞նք են նուկլեինաթթուների ֆունկցիաներըպատրաստել ուսումնական նյութ:
Դաս 4․ (02.10.-06.10.17թ)
Սպիտակուցների սինեթեզ՝ տրանսկրիպցիա    և  տրանսլյացիա:Տանը նայում եք, կարդում դասագրքից, դասարանում կքննարկենք միասին:


Դաս 5(09.10-13.10.17թ)
Էներգետիկ փոխանակություն։Գլիկոլիզ,Ավտոտրոֆ, հետերետրֆ օրգանիզմներ։Ֆոտոսինթեզ, 1 Քեմոսինթեզ։
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր։
Սպիտակուցների սինեթեզ՝ տրանսկրիպցիա    և  տրանսլյացիա:Տանը նայում եք, կարդում դասագրքից, դասարանում կքննարկենք միասին:


Դասը  6(16.10-20.10.17)
Ցիտոպլազմա, բջջի հիմնական օրգանոիդները, 2 ,
Լրացուցիչ աշխատանք
Կրկնում եք նաև նախորդ թեմաները, թարգմանում, նյութ պատրաստում։


Դասը  7(13.11-17.11.17)
Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները, ժառանգականություն և փոփոխականություն  Մենդելի 1-ին օրենք, գենոտիպ և ֆենոտիպ:


Դասը  8(20.11.-24.11.17)

Մենդելի 2-րդ օրենքը:Ոչ լրիվ դոմինանտություն:Գամետների մաքրության վարկած:Դաս 9(27.11.-01.12.17)Կրկնում եք Մենդելի 1 և 2-րդ օրենքները, գենետիկայի հիմնական հասկացություններ, ժառանգականություն և փոփոխականություն , գենոտիպ, ֆենոտիպ:
  


Դասը 10 (04.12-08.12.17)
Սեռի գենետիկա, սեռի հետ շղթայակցված հատկանիշների ժառանգում, ժառանգական հիվանդություններ:էջ՝75-79:


Դասը 11 (11.12-15.12.17)
Բջջի բաժամումը՝միթոզ  ,   քրոմոսոմի:Էջ44-46:
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված   նյութը և պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Դասը 12 (18.12-22.12.17)
 Բջջի բաժանումը ՝մեյոզ  1:
Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  տեսական  նյութը , թարգմանել   հղումներով   նշված    որևէ   նյութ   և  պատրաստել ուսումնական նյութեր:


Դաս 13 
 Հետսաղմնային զարգացման շրջանները,ընդհանուր բաժնի ամփոփում։
Կրկնակի բեղմնավորում 
Վիրուսներ  1,
Համացանցից գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ վիրուսների վերաբերյալ, համեմատել տարբեր վիրուսների գոյատևման պայմանները, առաջացրած հիվանդությունները, բուժման հնարավոր եղանակները:

Դաս14(29.01-02.02.18)
Դարվինի էվոլյուցիոն տեսություն,էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը:Էջ 91-94:
Պատրաստել ուսումնական նյութ, արտահայտել նաև ձեր տեսակետը, բերել վերջինիս վերաբերյալ փաստարկներ:

Փետրվար- մարտ II  Կիսամյակ
Դաս15(05.02.-09.02.18)
Գոյության կռիվ, բնական ընտրություն, օրգանիզմների հարմարվածությունը արտաքին միջավայրին :Էջ 96-106

Դաս 16(11.02.-16.2.18)
Տեսակ, պոպուլյացիա, էվոլյուցիայի գլխավոր ուղիները՝ արոմորֆոզ, իդեոադապտացիա, ընդհանուր դեգեներացիա:Էջ108-112:


Դաս 16(19.02.-23.02.18)
Էկոլոգիական գործոններ, դրանց դասակարումը:Էջ 129-133:


Դաս 17(26.02.-02.04.18)
Միջավայրի կենսածին գործոններ, օրգանիզմների միջև  տեղի  ունեցող փոխհարաբերությունները,չեզոքություն, մրցակցություն, սիմբիոզ:Էջ 129-141:


Դաս 18(05.03-06.03.18)
Էկոլոգիական համակարգեր՝ պրոդուցենտներ , կոնսումենտներմ, ռեդուցենտներ:Սննդային կապեր օրգանիզմների միջև՝ էկոլոգիական բուրգ:Էջ142-148:


Դաս 18(12.03-16.03.18)
Մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները:Էջ 149-152:
Գաղափար կենսոլորտի մասին,կենսոլորտի բաղադրիչները,կենդանի նյութ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել առօրյաում ձեզ հանդիպող մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրների օրինակներ, տալ դրանց հնարավոր լուծումներ:


Դաս. 19(09.04—13.04.18)Մուտացիաներ, դասակարգումը,քրոմոսոմային և գենային մուտացիաներ,մարմնական և սեռական բջիջներում, մուտացիաների պատճառները,ուռուցքներ և ուռուցքածիններ:Պատրաստել այս թեմաներով նյութեր՝հոդվածներ, դնել բլոգներում, հղումները ուղարկել ինձ։


Դաս. 20(16.04-20.04.18)
Բույսերի և կենդանիների սելեկցիա, դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր
Բերել ձեզ ծանոթ, հանդիպող սելեկցիաների օրինակներ, որն է դրա կենսաբանական նշանակությունը:

Դաս 19 (14.05.-18.05.18)

Ընտրել որևէ ժառանգական հիվանդություն և նկարագրել այն։
Մուտացիաներ, դասակարգումը,քրոմոսոմային և գենային մուտացիաներ,մարմնական և սեռական բջիջներում, մուտացիաների պատճառները,ուռուցքներ և ուռուցքածիններ:Պատրաստել այս թեմաներով նյութեր՝հոդվածներ, դնել բլոգներում, հղումները ուղարկել ինձ:Մակրոէվոլուցիա: Էվոլուցիայի գլխավոր ուղիներ
Կենսաբանական էվոլյուցիայի ընհանուր օրինաչափւթյունները
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր
 Դաս 20()
Էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը,գոյության կռիվ,  բնական ընտրություն.:
Լրացուցիչ աշխատանք։
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր


Դաս. 21()
Բույսերի և կենդանիների սելեկցիա, դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր
Բերել ձեզ ծանոթ, հանդիպող սելեկցիաների օրինակներ, որն է դրա կենսաբանական նշանակությունը:

Դաս. 15()Մուտացիաներ, դասակարգումը,քրոմոսոմային և գենային մուտացիաներ,մարմնական և սեռական բջիջներում, մուտացիաների պատճառները,ուռուցքներ և ուռուցքածիններ:Պատրաստել այս թեմաներով նյութեր՝հոդվածներ, դնել բլոգներում, հղումները ուղարկել ին

Դաս. 16()
Դաս11Բնական և արհեստական էկոհամակարգեր, դրանց առանձնահակտությունները:
Մարդու ազդեցությունը էկոհամակարգերի վրա:Բերել օրինակներ։

Դաս. 17()
Կայուն և անկայուն էկոհամակարգեր, դրանց փոխարինումը և պատճառները:
Դրանց առաջացման պատճառները, տարբերությունները։

Դաս. 18․()
Հասկացություն կենսաբանական արտդրանքի մասին, առաջնային և երկրորդային կենսաբանական արտադրանք:Ցամաքային  և ջրային էկոհամակարգերի բազմազանությունը:

Դաս. 19․()

Լրացուցիչ առաջադրանք
Բերել տարածական կառուցվածքի օրինակներ:

Դաս. 20․()
Պարբերական երևույթները բնության մեջ:Օրական  ռիթմներ , սեզոնային երևույթներկենսաբանական ռիթմներ:Լրացուցիչ առաջադրանք
Բերել էկոլոգիական և ֆիզոլոգիական ռիթմների օրինականեր:Ըստ լուսային օրվա նկատմամբ զգայնության քան՞ի խմբի են բույսերըԲերելօրինականեր:Կան արդյոք ձեր շրջապատում այդպիսի բույսեր, նկարեք, պատմեք դրանց մասին:

Դաս. 21․()
Լրացուցիչ առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:

Դաս. 22․()
Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին      1մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:Լրացուցիչ առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է ցույց տալիս օպտիմումի օրենքը:

Դաս. 23․()
Ընտրել որևէ ժառանգական հիվանդություն և նկարագրել այն։

No comments:

Post a Comment