Thursday, August 25, 2016

30-31-ին իրականացվող նախագծեր

Նախագիծ 1
Աստղացուցարանին կից պատշգամբում քրիզանթեմների կտրոնների տնկում
Նախագծի ընթացքը

  • տարածքը մաքրել չորացած բույսերից
  • հողը փխրեցնել
  • կտրոնները տնկել և ջրել
Նախագծի նպատակը
  • ծաղկազարդ տարածք
  • բույսերի խնմաքի համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում

Նախագիծ 2

Քրիզանթեմների կտրոնների վերբերյալ մեր ձեռք բերած հմուտությունների կիրառում
Նախագծի ընթացքը

  • անցյալ տարվա տնկած քրիզանթեմների կտրատում 
  • նոր կտրոնների տնկում
  • կտրոնները արմատակալելով վերածվում են նոր սածիլների
Նախագծի նպատակը
  • ծանոթացնել կտրոնների ստացման տեխնոլոգիային
  • ստանալ հնարավորինս շատ քրիզանթեմների սածիլներ՝ նոր տարածքներ կանաչապատելու համար:

No comments:

Post a Comment