Friday, August 10, 2018

7-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագրքի հղումն է

Դաս 1   ()
Դասարանական աշխատանք
1.Կենդանի օրգանիզմների  ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը
3.օգտագործումը բնության մեջ և  մարդու կյանքում
  Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 3-ը /դասագրքից/, նայել նշված հղումները, փորձել  թարգմանել:
Ինչպե՞ս ապացուցել բակտերիաների առկայությունը ամենուր, ինչ կլիներ եթե բնության   մեջ չլինեին  բակտերիաները :

Դաս 2    ()
Դասարանական աշխատանք
Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում
Կաթնաթթվային բակտրիաների օգտագործումը սննդային արդյունաբերության մեջ`
1.Կաթի թթվեցում արտաքին միջավայրում եղած բակտերիաների շնորհիվ
2.կաթի թթվեցում մածնի միջոցով
Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 4-ը /դասագրքիցէջ 15-17/:
                 1.Պատրաստել էլեկտրոնային նյութ բակտերիաների կառուցվածքի և արդյունաբերության մեջ օգտագործման եղանակների վերաբերյալ:
2.   Բացատրել կաթի թթվելու պրոցեսը: 

Դաս  3    ()
դասարանական աշխատաք 
1.Սնկերի թագավորություն,կառուցվածքը, օգտագործումը արդյունաբերության մեջ:Մուկորի կառուցվածքըբորբոսասնկերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
2.մանրադիտակով բորբոսասնկի կառուցվածքի հետազոտում
 Լրացուցիչ աշխատանք
ա/ինչպիսի սնկային հիվանդություններ կան, որոնք են ախտանիշները, առաջացման       պատճառները 
բ/մակաբուծ սնկեր , պայքարը դրանց դեմ:

Դաս 4      (09.10.-13.1017թ)
դասարանական աշխատաք
Կատարելու ենք  գործնական աշխատանք՝ձեզ հետ բերում եք  մի քիչ դրոժ, մեկ գդալ շաքարավազ :
Տնային առաջադրանք
Կրկնում եք սնկերի կառուցվածքը, թունավոր և ուտելի սնկերի տեսակները :


Դաս 5()
Թեմա 13Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր՝ մամուռներ , դրանց կառուցվածքը, բազմացումը ։
Լրացուցիչ աշխատանք
Տրված նյութերը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։
Դասարանական աշխատանք
Կատարելու ենք  գործնական աշխատանք՝մանրադիտակով ուսումնասիրում ենք ջրիմուռի կառուցվածքը:

Դաս 6()
Թեմա 12 Ջրիմուռների կառուցվածքը, բազմացումը,բազմաբջիջջրիմուռի բազմացումը , ջրիմուռների բազմազանությունը։
Լրացուցիչ առաջադրանք սովորել դասագրքից էջ 42-45
աԳտնել հետաքրքիր տեղեկություններ ջրիմւռների վերաբերյալ, որտեղ և ինչպես են օգտագործվում ջրիմուռները, պատրաստել ուսումնական նյութ։
բտրված հղումների նյութերը թարգմանել և պատրաստել ուսումնական նյութ։


 Դաս 7()

Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր՝ մամուռներ , դրանց կառուցվածքը, բազմացումը ,1։


Տրված նյութերը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։

Դաս 8()

Պտերներ, դրանց կառուցվածքը, բազմացումը։
Լրացուցիչ առաջադրանք
Տրված նյութը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։


Դաս 9()

Մերկասերմերի կառուցվածքը, բազմացումը,բազմացումը անգլերեն լեզվով:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Ինչու են այս բույսերը անվանվում մերկասերմներ, բացատրել դրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:
Դաս 10 (27.11.-01.12.17)
Կրկնում եք նոյեմբեր ամսվա անցածը՝ջրիմուռները, մամուռները, պտերը, մերկասերմերը, դրանց կառուցվածքը , բազմացման եղանակները, կիրառումը մարդու կյանքում և դերը բնության մեջ :

Դաս 11 (04.12-08.12.17)
Սերմավոր բույսեր, ծածկասերմ բուսերի կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել կենցաղում մեզ հանդիպող ծածկասերմ և մերկասերմ բույսերի օրինակներ, ինչով են դրանք տարբերվում միմյանցից:Պատրաստել ուսումնական նյութ:

Դաս 12(11.12-15.12.17)
Կրկնակի բեղմնավորում 
Լրացուցիչ առաջադրանք
Բացատրել կրկնակի բեղմնավորման առավելությունը, բերել օրինակներ:

Դաս 13(18.12-22.12.17)
Իմ սիրելի սովորողներ, պետք է պատրաստվենք բնագիտատեխնկական ստուգատեսին, այսինքն անհրաժեշտ է փորձեր կատարել, ես ուղարկում եմ փորձի մի օրինակ, որը բաղկացած է մի քանի մասից, առաջին մասը Արշիլն է անելու, մյուսները կարող եք ընտրել ըստ ցանկության՝ ինձ գրելով, ով շուտ կգրի նրան կտամ մյուս հատվածները, դուք ինքներդ էլ կարող եք գտնել տարբեր փոձեր , բայց անպայման ինձ ուղարկենք միասին որոշենք կատարեք այն, թե ոչ, որ անտեղի չչարչարվեք:
Զուգահեռ կրկնում եք մերկասերմերն ու ծածկասերմերն ամբողջությամբ:

Փետրվար-մայիս  II  Կիսամյակ
Դաս 14(29.01-02.02.18)
Միաբջիջ կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը ,էջ 78,Կանաչ էվգլենա,  կառուվածքը, բազմացումը, սնման ձևերը:
Հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը և սեռական բազմացումը
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութ էվգլենայի վերաբերյալ ՝նկարագրել սնման առանձնահատկությունը:

Դաս 15(05.02.09.02.18)
Արմատամտրակավորների  տիպ, էջ 85-93, ամեոբայի, էվգլենայի , հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը, բազմացումըսննդառությունը ,նշանակությունը, դիզինտերիայի ամեոբա:
Պատրաստել ուսումնական նյութ ամեոբայի և դիզինտերիայի ամեոբայի վերաբերյալ :Դաս16    ()
Համեմատել միաբջիջ կենդանիների կառուցվածքը և կենսակերպը:Համացանցից գտնել տեղեկություններ նախակենդանիների առաջացրած հիվանդությունների (քնախտ, դիզինթերիա, մալարիա և այլն) վերաբերյալ,
դրանց ախտանիշները , տարածման մեթոդները, կանխարգելումն ու բուժումը:

Դաս 17    ()
Բազմաբջիջ կենդանիներհիդրահիդրայի կառուցվածքըբազմացումը :
Պատրաստել ուսումնական նյութ` կարող եք որևէ նյութ թարգմանել և ձայնագրել:Էջ 100-105:

 Դաս 12()
Տափակ որդեր , մակաբուծ որդեր՝սպիտակ պլանարիա, լյարդի ծծան,:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութեր՝թվարկված  մակաբուծների առաջացրած հիվանդությունների վերաբերյալ:Էջ112-114:

Դաս 13() 
Սովորել ամբողջ տափակ որդերը, դրանց առաջացրած հիվանդությունները , ինչպես են դրանք ներթափանցում մարդկանց օրգանիզմ, ինչպես խուսափել վարաքվելուց,պատրաստել ուսումնական նյութեր:Էջ114-117


Դաս 15()
Համեմատել նախակենդանիների , հիդրայի, տափակ որդերի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները:

Սովորել ամբողջ տափակ որդերը, դրանց առաջացրած հիվանդությունները , ինչպես են դրանք ներթափանցում մարդկանց օրգանիզմ, ինչպես խուսափել վարաքվելուց,պատրաստել ուսումնական նյութեր:


Դաս 16()
Կլոր և օղակաձև որդեր ասկարիդ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութ անձևրորդի կառուցվածքը, նրա դերը բնության մեջ թեմայով։
Դաս 17()
Փափկամարմիների կառուցվածքը և ֆունկցիան, դեր բնության մեջ։
Որտեղ են առաջանում բնական մարգարիտները:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութեր, տեղադրել բլոգներում:Դաս18()
Երկկենցաղներդրանց դերը բնության մեջթունավոր , վառ գունավորում ունեցող երկկենցաղներ ,պատրաստեք տեսադասաշխատանքը դրեք ձեր  բլոգներում :Կարող եք ընտրել կոնկրետ որևէ  երկկենցաղորը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստել նյութ հենց նրա վերաբերյալ:Դաս 19()
Միջատներ՝թիթեռներ, 1 , սարդեր, զատիկներ1
Լրացուցիչ աշխատանք
Գտնել լեգենդներ միջատների մասին, պատրաստել ուսումնական նյութեր:Դաս 20()
Հայաստանում հանդիպող թռչունները

Նախագծի ընթացքը

 • Սովորողները ծանոթանում են թռչունների տեսակներին
 • առանձնացնում տարածված և հազվադեպ հանդիպող տեսակները
 • նշում որոնք են գրանցված կարմիր գրոքում
 • ընտրում մեկ -երկու տեսակ, ներկայացնում մանրամասն բնութագիր՝ հիմնավորելով իր ընտրությունը
Նախագծի նպատակը
 • կարողանում են տարբերակել իրենց շրջապատող թռչուններին
 • ընդհանրացնելով հավաքած տեղեկությունները՝ պատրաստում են ուսումնական նյութերԴաս 21()
Սովորել ձկների բազմազանությունը, կռճիկային ձկներ,գտնել տեղեկություններ կռճիկային ձկների մասին, պատրաստել ուսումնական նյութեր:Դաս 19()
Սողունների ընդհանուր կառուցվածքը, բազմազանությունը, ընտրեք կոնկրետ որևէ  սողունորը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստեք նյութ նրա վերաբերյալ:

Դաս 20()
Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը:Արտաքին և ներքին կառուցվածքը, նրանց ձեռք բերած տարբեր հարմարությունները՝ կապված օդային կենակերպի հետ :Թռչնիսաղմնայինզարգացումը:Կարող եք գտնել հետաքրքիր կարճամետրաժ տեսանյութեր թռչունների մասին, թարգմանել և նյութ պատրաստել:


Դաս 21()
Կաթնասունների  ընդհանուր բնութագիրը:Արտաքին և ներքին կառուցվածքը, նրանց ձեռք բերած տարբեր հարմարությունները, առավելությունները՝ տարբեր արտաքին պայմաններին հարմարվելու, ապրելու համար:
Կարող եք գտնել հետաքրքիր կարճամետրաժ տեսանյութեր տարբեր կաթնասունների մասին, թարգմանել և նյութ պատրաստել:
Մուկը, չղջիկը, վագրը, արջը, մարդը կաթնասուններ են, որո՞նք են նրանց ընդհանուր հատկանիշները , որոնց պատճառով նրանք դասվում են կաթնասունների խմբին:

Thursday, August 9, 2018

8-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

8-րդ դասարանի կենսաբանության առարկայի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագրքը՝տես այստեղ:
Դաս 1  (17.09.-21.09.18)
Մարդու օրգաններ,բջիջհյուսվածքօրգանհամակարգերհյուսվածքներդրանց տեսակները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտիր հետաքրքիր տեղեկություններ հյուսվածքների , բջիջների  կառուցվածքների վերաբերյալ,պատրաստիր ուսումնական նյութ:

Դաս 2  (24.09.-28.09.18)
Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր,տեսակները,      ֆունկցիաները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն, եթե ունեք բժիշկ բարեկամ , վերցրեք հարցազրույց որևէ գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդության վերաբերյալ և պատրաստեք ուսումնական նյութ:

Դաս 3 (01.10.-05.10.18)
Կրկնություն
Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր,տեսակները,      ֆունկցիաները:
Լրացուցիչ աշխատանք:

Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն, եթե ունեք բժիշկ բարեկամ , վերցրեք հարցազրույց որևէ գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդության վերաբերյալ և պատրաստեք ուսումնական նյութ:

Դաս 4(15.10-19.10.18)
Նյարդային համակարգկառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտնել տեղեկություններ նյարդային հիվանդությունների վերաբերյալորոնք են դրամցառաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները,պատրաստել ուսումնական նյութ:


Դաս 5(22.10-26.10.19)

Նյարդային համակարգկառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ գլխուղեղի ֆունկցիանների, հնարավորությունների մասին:

Դաս 6(12.11.-16.11.)
Սովորել գլխուղեղի բաժինների (երկարավուն ուղեղ, կամրջակ,ուղեղիկ, միջին ուղեղ, միջանկյալ ուղեղ , մեծ կիսագնդներ) ֆունկցիաները,  ընտրել դրանցից որևէ մեկը և նկարագրլ, թե ինչ կլիներ մարդու հետ , եթե այդ բաժինը ընդհանրապես չլիներ։Դաս 7(19.11.-23.11.)
Տեսողական վերլուծիչ, աչքի կառուցվածքը։
Լրացուցիչ աշխատանք:
Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։Պատրաստել նյութ տեսողության հիվանդությունների և տեսողական պատրանքների վերաբերյալ։

  Դաս8(26.11-30.11.18)
  Թեմա 15 Լսողական վերլուծիչներ, կառուցվածքը,  , ֆունկցիան, հիվանդությունները։
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։Պատրաստել նյութ լսողության հիվանդությունների վերաբերյալ։

  Դաս8 (03․12․-07․12․18)Կրկնում եք տեսողական  և լսողական վերլուծիչների կառուցվածքները և ֆունկցիաները :

  Դաս9 (10.12-14.12.18)
  Հենաշարժիչ համակարգ, բաժինները կառուցվածքը, ոսկրերի աճը։
  Լրացուցիչ աշխատանք
  Պատրաստել ուսւումնական նյութ։

  Դաս10 (17.12-21.12.18)
  Հենաշարժիչ համակարգ, բաժինները կառուցվածքը, ոսկրերի աճը,կմախքի  առանձնահատկությունները ուղղաձիգ քայլվածքի հետ կապված, 
  Լրացուցիչ աշխատանք
  Պատրաստել ուսւումնական նյութ։


  Դասը  11()
  Դաս 20, 21, 22 Մարդու կմախքը,կմախքի  առանձնահատկությունները ուղղաձիգ քայլվածքի հետ կապված, առաջին օգնություն:

  Փետրվար - Ապրիլ II Կիսամյան

  Դասը  11(04.02—08.02.19)
  Թեմա  Մկանների կառուցվածքը և գործողութունները:Որ մկաններն են համաազդիչ և հակաազդիչ:
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Սովորել նշված թեման, այս նյութը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։  Դաս 12(11.02-19․02.19)
  Արյան բաղադրությունը, ձևավոր տարրերը`էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ,դրանց ֆունկցիաները, հիվանդությունը։Էջ 85-90:
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել տեսանյութ արյան բաղադրության և ձևավոր տարրերի վերաբերյալ, վերցնում եք հարցազրույց բարեկամ բժիշկներից հետևյալ թեմայով՝

  ա/օրգանիզմի ինչ ֆունկցիոնալ խանգարումներ կարող են առաջացնել արյան ձևավոր տարրերի /էրիթրթցիտների, լեյկոցիտների, թրոմբոցիտների/ քանակական և ֆունկցոնալ խախտումները

  բ/ որոնք են առաջին ախտանիշները

  գ/որոնք են  կանխարգելիչ միջոցները


  Դաս 13(18.02.-22.02.19)
  Արյան մակարդում, Արյան խմբեր, Արյան պաշտպանական ռեակցիա, իմունիտետ: Էջ95-99


  Դաս 9(25.02-01.03.19)
   Սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Արյան և ավշային  շրջանառություն:Էջ101-106:


  Դաս 9(04.03-08.03.19)


  Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն:
  Արյան շրջանառության մեծ և փոքր շրջաններ  1 , էՋ 107-110:
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել տեսանյութ տրված հղումների նյութերը թարգմանելով:


  Դաս 10(11.03-15.03.19)
  Արյան զարկերեկային ճնշում և անոթազարկ, սիրտ անոթային հիգիենա, առաջին օգնություն արյունահոսության ժամանակ:էՋ 112-118

  Դաս 11(18.03-22.03.19)
  Շնչառական համակարգ:Կառուցվածքը:


  https://www.youtube.com/watch?v=B6VdU3c0JYY
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Նյութերը նայել, փորձել հասկանալ, 4-5րոպե տևողությամբ  նյութերը թարգմանել և պատրաստել տեսադասեր, տեղադրել բլոգներում, հղումները ինձ:Հարցերի դեպքում անպայման գրեք, թարգմանությունը գրավոր ինձ ուղարկեք, ես կստուգեմ , որից հետո նոր կկցեք ֆիլմին, որպեսզի սխալներ չլինեն:

  Դաս 12(1.04-05.04.19)
  Շնչառական շարժումներ, թոքերի կենսական տարողություն:
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Խմբավորե՛ք, թե ո՛ր իրավիճակում շնչառական գործընթացն ինչպես է
  փոխվում: Հիﬓավորե՛ք  շնչառական գործընթացիարագությունը.
  1. հաճախ
  2. դանդա ղ
  3. խորը
  Իրավիճակներ
  ա) Միջավայրում CO2-ի շատացում
  բ) Դրական զգայական իրավիճակ
  գ) Արյան ﬔ ջ O2-ի նվազում
  դ) Քնած ժամանակ
  ե) Սառը ջրի ﬔ ջ ընկղմվելիս
  զ) Անձրևից հետո
  է) Ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետո
  ը) Բացասական զգայական իրավիճակ

  Դաս 13()
  Մարսողության համակարգ , կառուցվածքը :Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան:
  Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը:
  https://www.youtube.com/watch?v=JJGMB8nNxmI
  Լրացուցիչ աշխատանք
  Նյութրը նայել, փորձել հասկանալ, 4-5րոպե տևողությամբ  նյութերը թարգմանել և պատրաստել տեսադասեր, տեղադրել բլոգներում, հղումները ինձ.

  Դաս 14(14.04-18.04.19)
  Կրկնում եք նախորդ թեմաները՝մարսողության համակարգ , կառուցվածքը :Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան:
  Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը: Սովորում մարսողությունը աղիներում:


  Դաս 12(22․04-26․04․19)
  Սնման հիգիենան, մարսողական օրգանների հիվանդություններ, դրանց կանխարգելումը:
  Կրկնում եք ամբողջ մարսողության բաժինը՝ կառուցվածքը և ֆունակցիան, մարսողությունը մարսողական ուղղու տարբեր բաժիններում, պատրաստում եք  ուսումնական նյութ մարսողական հիվանդությունների վերաբերյալ:

  Դաս 13():
  Վիտամիններ, դրանց դերը մարդու կյանքում, վիտամինների թեր ֆունկցիայից առաջացող հիվանդություններ, դրանց ախտանիշները և կանխարգելումը: 


  Դաս15()
  Մաշկի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Ինչպես է մաշկը պաշտպանում մեր օրգանիզմը.Ինչ գաղտնիք է թաքցնում մաշկը:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր, տեղադրել բլոգներում:  Դաս16() 
  Նախագծային աշխատանք
  Մեր ուսումնասիրած օրգա-համակարգերից (տեսողական, լսողական, մարսողական, նյարդային, մկանային, հենաշարժիչ, կմախքային, մաշկային) ընտրել որևէ մեկը և պատրաստել ուսումնական տեսանյութ տվյալ համակարգի հիվանդությունների վերաբերյալ:

  Դաս16(21.05-25.05.18) 
  Արտաթորության համակարգ, երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան։
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:
  Դաս17()Կրկնություն
  Արտաթորության համակարգ, երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան։
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

  Դաս18()
  Արտաթորության համակարգի, երիկամների հանդիպող հիվանդությունները 12
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

  Դաս19()
  Վերարտադրողական համակարգ, արական և իգական սեռական համակարգեր, սեռական բջիջներ, բեղմնավորում:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

  Դաս20()
  Երեխայի ծնունդը ,աճը և զարգացումը
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր:

  Դաս21()
  Շարունակում ենք ուսումնասիրել ժառանգական հիվանդությունները 1, հեմոֆիլիադալտոնիզմ , 2րդ տիպի շաքարային դիաբետ     դրանց     ախտանիշները      հնարավոր      բուժումը,               փոխանցման ճանապարհներըվտանգը:

  Պատրաստել ուսումնական նյութեր