Friday, August 26, 2022

Պատվաստանյութեր

 Նախագծի մասնակիցներ 9-10րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակը

 • պարզել պատվաստանյութերի տեսակները
 • համեմատել կորոնավիրուսի պատվատանյութի տեսկաները արդեն վաղուց գործող, ավանդական դարձած պատվաստանյութերի հետ
 • ինչ մեխանիզմով են դրանք ստեղծված, որն է նմանությունները
 • կորոնավիրուսի որ տեսակի պատվաստանյութն է ավելի արդյունավետ, ինչու
 • փորձել մենաբանել պատվաստանյութի նկատմամբ դրական և բացասական կարծիքները
Նախագծի արդյունքները հրապարակել բլոգում։

Նախագծային փաթեթ

 


1․ Ժառանգականություն

 2․  Միկրոօրգանիզմների բազմազանություն

 3․  Պատվաստանյութեր

Նախագծային շաբաթ

 1․  Գիտելիքի օրը Թաքնված ջրվեժումՄիկրօրգանիզմների բազմազնությունը

 Նախագծի մասնակիցներ՝ Ավագ  և Միջին դպրոցի սովորողները։


1․Հետազոտում ենք մեզ շրջապատող միկրոօրգանիզմները՝ մանրէներ, սնկեր։Փորձի ընթացքում նախ ուսումնասիրում ենք առանց ալկոգելով մշակված ձեռքերի մանրէները , այնուհետև ձեռքերը մշակում սպիրտով , ալկոգելով և կրկնում փորձը։

2․ Ուսումնասիրում ենք բերանի խոռոչի մանրէները մինչև ատամների լվանալը և լվանալուց հետո։

Փորձի նպատակն է պարզել մաքրող միջոցների և ախտահանիչ լուծույթների ազդեցությունը մանրէների կենսագործունեության վրա։

Փորձի ընթացքը՝

 • սովորողները պատրաստում են սննդային միջավայր՝ագար-ագարով
 • կատարում մանրէների ցանք
 • հետազոտում աճած մանրէները մանրադիտակով

Հետազոտական աշխատանքներ 1․ Ի՞նչ է բիոնիկան, բիոնիկայի ուսունասիրման կարևորությունը ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացի համատեքստում։

 2․Կենսաբանությունը որպես բացահայտման բանալի դատաբժշկի ձեռքերում։

3․Անհատի առաջադիմության վրա ազդող կենսաբանական գործոնները։

4․Գիշատիչ բույսեր և սնկեր, դրանց ծագումը և դերը բնության մեջ։

5.Մարդկանց վաղաժամ ծերացում, պատճառները։

6․Կենսբանական ռիթմներ։

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Գիտական ռեֆերատը պատրաստվում է՝ օգտագործելով Microsoft Word-ի խմբագրիչը և շարադրվում է 16 էջի սահմաններում։ Հետազոտական աշխատանքի հայերեն տեքստում օգտագործում է GHEA Grapalat, ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում՝ Times New Roman տառատեսակները։ Հետազոտական աշխատանքի յուրաքանչյուր էջ պետք է լինի A4 (210×297) չափի և ունենա լուսանցքներ. ձախից՝ 3 սմ, աջից՝ 1,5 սմ, վերևից՝ 2 սմ, ներքևից՝ 2 սմ: Հիմնական տեքստը շարադրվում է 12, ծանոթագրությունները` 10 տառաչափերով, միջտողային հեռավորությունը պետք է լինի 1,5: Մեջբերումների համար օգտագործվող չակերտներն են՝ «…..»:

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Հետազոտական աշխատանքը պետք է ունենա տիտղոսաթերթ, որի վրա նշված է ուսումնական հաստատության անվանումը, հետազոտական աշխատանքի վերնագիրը` թավ (Bold), հետազոտողի անուն, ազգանուն, հայրանունը:

ՎԵՐՆԱԳԻՐԸ

Հետազոտական աշխատանքի հեղինակի տվյալներից անմիջապես հետո՝ էջի մեջտեղում գլխատառերով և թավ (Bold) գրվում է Հետազոտական աշխատանքի վերնագիրը (մինչև 20 բառ):

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

1. Ամփոփագիր և հիմնաբառեր 

2. Ներածություն 

3. Մեթոդ (տեսական հիմքեր) 

4. Արդյունքներ 

5. Քննարկում 

6. Եզրակացություն 

7. Օգտագործված գրականության ցանկ:

1. Ամփոփագիր և հիմնաբառեր ։

Ամփոփագիրը ներառում է հիմնական թեմայի, խնդրի, օբյեկտի բնութագիրը, հետազոտության նպատակները, արդյունքների արժեքը, ինչպես նաև աշխատանքի արդյունքի գործնական նշանակությունը: Անհրաժեշտ է նշել, թե ինչ նորույթ է պարունակում հետազոտական աշխատանքը ի տարբերություն թեմայի հետ կապված այլ գիտական ռեֆերատների։ Ամփոփագիրը ներկայացվում է 100-200 բառի սահմաններում։

Հիմնաբառերը

Հիմնաբառերը ներկայացվում են 6-10 բառերի շրջանակում։

2. Ներածություն։

Այս  բաժինը պատասխանում է այն հարցին, թե ինչ խնդրի է նվիրված ուսումնասիրությունը: Ներածության սկզբում նշվում է ոլորտը, որին անդրադառնում է հետազոտական աշխատանքը, այնուհետև նեղացվում է ուսումնասիրության օբյեկտը, սահմանվում առկա բացը, թերությունը և նշվում է, թե ինչ խնդրի է անդրադառնալու, ինչ հարցի է պատասխանելու (հետազոտական աշխատանքի հիմնական նպատակը, հետազոտության խնդիրը)։

3. Մեթոդը (տեսական հիմքերը) 

Այս բաժինը պատասխանում է այն հարցին, թե ինչպես է ուսումնասիրվել խնդիրը: Եթե Հետազոտական աշխատանքը նվիրված է տեսական հետազոտությանը, ապա «Մեթոդներ» բաժինը փոխարինվում է «Տեսական հիմունքներ» բաժնով։

4. Արդյունքները 

Այս բաժինը պատասխանում է այն հարցին, թե որոնք են հիմնական արդյունքները կամ նույնիսկ հայտնագործությունները: Ներկայացվում են փորձերի, դաշտային աշխատանքների և այլ ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ դիտարկումները (օրինակ՝ համեմատում, հակասությունների դուրս բերում և այլն)։ Հեղինակն այն կարող է ներկայացնել համապատասխան ենթավերնագրերով։

5. Քննարկում

Այս բաժինը պատասխանում է այն հարցին, թե որոնք են ստացված արդյունքները: Այստեղ նկարագրվում են արդյունքների նշանակությունը՝ ելնելով առարկայի վերաբերյալ արդեն իսկ հայտնի տեղեկատվության համատեքստից։ Կարելի է ներկայացնել ընդհանուր և հատուկ եզրակացություններ։ Սակայն հարկավոր է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ տվյալ բաժինը չի ամփոփում հետազոտական աշխատանքը, դա արվում է Ամփոփագրում։ Այս բաժինն անհրաժեշտ է կապել Ներածության հետ, հղում կատարելով առաջադրված հարցերին և հիպոթեզին, նշել, թե ինչպես են արդյունքները կապվում Հետազոտական աշխատանքի ներկայացնողի սպասելիքների և վկայակոչած աղբյուրների հետ։ Արդյո՞ք արդյունքները համապատասխանում կամ հակադրվում են առկա տեսություններին։ Կան արդյո՞ք սահմանափակումներ։ Կարելի է ներկայացնել նաև հետագա փորձերի, կիրառման և ընդլայնման հնարավորությունները։Հեղինակն այն կարող է ներկայացնել համապատասխան ենթավերնագրերով։

6. Եզրակացություն

Հիմնական բովանդակությանը հետևում է եզրակացությունը, որը պարունակում է Հետազոտական աշխատանքի հիմնական տեքստի գլխավոր գաղափարները։

7. Օգտագործված գրականության ցանկ

Հետազոտական աշխատանքի վերջում ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացվում են  հեղինակ(ներ)ի անուն ազգանուն(ներ)ը, գիտական աստիճանը, կոչումը (առկայության դեպքում), աշխատանքի վայրը, պաշտոնը (ամբողջությամբ` առանց հապավումների),  գիտական ռեֆերատի վերնագիրը,  հետազոտական աշխատանքի և հիմնաբառերը։

Կրեդիտավարկանիշային համակարգ

  Կենսաբանություն առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ

Գնահատանիշի 10 միավորը 

ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ

ուսումնական պարապմունքներին ,լաբորատոր փորձերի ,քննարկումների, նախագծերի մասնակցություն՝ 3 վարկանիշ

ինքնաստուգում՝ 3վարկանիշ

լաբորատոր փորձերի կատարում և արդյունքների պարզաբանում ՝ 2 վարկանիշ 

բլոգավարություն՝1 վարկանիշ:


Նվազագույն պահանջ՝ 4 վարկանիշ

ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ  

ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն՝ 1վարկանիշ  

առաջադրանքների կատարում, բլոգավարություն ՝ 2 վարկանիշ :


Wednesday, August 24, 2022

Գիտելիքի օր` Թաքնված ջրվեժ

 Սովորողների պատումները՝


Գոհար Կարագյան -10-րդ դաս


Սարգիս Շահինյան – 11-րդ դաս


Վերոնիկա Դուրգարյան – 10-րդ դաս


Անայիս Բեգլարյան – 10-րդ դաս


Ենթակայքում հրապարակված նյութեր

Մշակութային -ճանաչողական քայլարշավ
Երթուղին՝
Երևան-Սևան-Դիլիջան- Հաղարծին-Թաքնված ջրվեժ-Երևան

Ժամկետը- սեպտեմբերի 1 , 9:30- Մայր դպրոցի բակից
Վերադարձը՝ 18։00- Մայր դպրոցի բակ։

Կանգառներ՝

Կանգառ 1.- Սևանա Լիճ, (բրդուճներով ընդմիջում, հանրային լողափ)
Կանգառ 2.- Հաղարծնի վանք
Կանգառ 3.- Հաղարծին-Թաքնված ջրվեժ քայլելու ենք (3,5կմ (երկկողմանի)
Ճամփորդության նկարագրություն – Ճամփորդությունը մեկօրյա է։ Այցելություն Թաքնված ջրվեժ, որը գտնվում է Տավուշի մարզում, անտառի խորքում։ Քայլարշավը սկսում ենք անմիջապես Հաղարծնի վանական համալիրի մոտից: Վանական համալիրի մոտից սկսելով՝ քայլարշավը շարունակվում է 1,5 կմ անտառային արահետներով: Արշավը տևում է մոտավորապես 1,5 – 2 ժամ՝ ներառյալ հիշյալ տարածքում ուսումնասիրելով գետը, ինչպես նաև գեղեցիկ տեսարաններով բնությունը բազմազան բուսատեսակներ,բուսատեսակների նմուշառումներ, որոնք հետազոտելու ենք կենսաբանության լաբորատորիայում ։

Այցելություն  Հաղարծնի վանական համալի՝ կառուցված 10-13-րդ դարերում, որտեղ կծանոթանանք վանքի պատմությանն ու ճարտարապետական առանձնահատկություններին:

Ըստ առասպելի, վանքի բացման և օծման արարողությունների ժամանակ մի արծիվ էր ճախրում գլխավոր եկեղեցու գմբեթի վրա, և դրանով իսկ այն հայտնի դարձավ որպես խաղացող (կամ ճախրող) արծվի վանք («հաղ» նշանակում է խաղ, իսկ «արծին» նշանակում է արծիվ): Այտեղից ել առաջացել է Հաղարծին բառը։

Երթուղին՝ – Երևան-Սևան-Դիլիջան- Հաղարծին-Թաքնված ջրվեժ-Երևան

Մեկնում՝- սեպտեմբերի 1 , 9:00- Մայր դպրոցի բակից
Վերադարձ՝ 17։00- Մայր դպրոցի բակ։

Կանգառներ՝

Կանգառ 1.- Սևանա Լիճ, (բրդուճներով ընդմիջում, հանրային լողափ)
Կանգառ 2.- Հաղարծնի վանք
Կանգառ 3.- Հաղարծին-Թաքնված ջրվեժ քայլելու ենք (3,5կմ (երկկողմանի)

Արշավի մասնակիցները պարտադիր պետք է ունենան՝

 • ուսապարկ
 • հարմարավետ կոշիկներ
 • սպորտային հարմարավետ հագուստ
 • տաք հագուստ
 • մեկ օրվա սնունդ
 • 1-2 լիտր ջուր
 • գլխարկ
 • արևային ակնոց
 • անձրևանոց

Մասնակիցներ – ավագ դպրոցի սովորողներ

Կազմակերչներ՝ – Սիլվա Հարությունյան, Անուշ Ասատրյան։

Նախահաշիվ՝ – Տրանսպորտ՝ 50000 դրամ, 3600 դրամ (յուրաքանչյուրը)

Վարորդ` Նորայր Հովհաննիսյան,հեռ. 077092960

Ակնկալվող արդյունք – Ճամփորդությունից հետո հանդես են գալու հրապարակումներով գրելով իրենց տպավորությունների մասին, ինչպես նաև նյութեր հավաքել և ճամփորդության ընթացքը պարբերաբար լուսաբանել կրթահամալիրի կայքերում՝ ավագ դպրոցի ենթակայքում և անգլերեն լեզվի էջում:

Մասնակիցներ՝Saturday, August 20, 2022

Մանկավարժական ճամբար. օգոստոսի 22-26

 Օգոստոսի 22

 • 9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 10։00՝ հավաք Ավագ դպրոցի մանկավարժական խորհրդով
   • Առաջիկա շաբաթվա աշխատանքների պլանավորում
   • Ավագ դպրոցի գնահատման կարգը․ կրեդիտային համակարգի նախագծի ներկայացում, քննարկում
 • 11։30-ից՝ կաբինետների մաքրում, կահավորում
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 13։00՝ աշխատանք մասնախմբերով, հավաք բնագիտության լաբորատորիայում

Օգոստոսի 24

 • 09։30՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով
   • Նախագիծ և հետազոտական աշխատանք․ ուսումնական պլանի նոր բաղադրիչ
 • 10։30-ից՝
  • անհատական, խմբային աշխատանք, մշակումներ՝ կենսաբանական փորձերի մշակում, որպես հետազոտական նախագծերի բաղադրիչ
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 12:30-13:30՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13:30-14:30՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով`բնագիտության լաբորատորիայում

Օգոստոսի 23

 • 09։30՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով
   • 9-րդ դասարանների մասնագիտական կողմնորոշման մեկամյա ծրագրի ընթացքի և անելիքների ներկայացում, առաջարկներ
 • 10։30-ից՝
  • անհատական, խմբային աշխատանք, մշակումներ՝ կենսաբանության ընտրության գործունեության ներդրումը 9րդ դասարանում,ծրագրի,  փորձերի լրամշակում
  • Մարմարյա սրահի բույսերի խնամք
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 12:30-13:30՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13:30-14:30՝ աշխատանք մասնախմբերով բնագիտության լաբորատորիայում 

Օգոստոսի 24

 • 09։30՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով
   • Նախագիծ և հետազոտական աշխատանք․ ուսումնական պլանի նոր բաղադրիչ
 • 10։30-ից՝
  • անհատական, խմբային աշխատանք, մշակումներ՝ հետազոտական աշխատանքների մշակում 
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 12:30-13:30՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13:30-14:30՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով`բնագիտության լաբորատորիայում

Օգոստոսի 25

 • 09։30՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով
   • Սեպտեմբերի 1-ի նախագծերի ներկայացում
   • Նախագծային շաբաթվա ուղղություններ
 • 10։30-ից՝
  • անհատական, խմբային աշխատանք`սեպտեմբերյան նախագծերի մշակում 
  • բույսերի խնամք 
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 12:30-13:30՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13:30-14:30՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով`բնագիտության լաբորատորիայում

Օգոստոսի 26

 • 09։30՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով
   • Դասավանդողները ներկայացնում են իրենց առարկայական ծրագրի գնահատում՝ կրեդիտային համակարգով
 • 10։30-ից՝
  • անհատական, խմբային աշխատանք, մշակումներ՝ կրեդիտային համակարգի ներդնումը ավագ դպրոցում 
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 12:30-13:30՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
 • 13:30-14:30՝ աշխատանք մասնախմբերով`բնագիտության լաբորատորիայում

Օգոստոսի 29

 • 09։00-09։15՝ պարուսուցում Մարմարյա սրահում/Կարինե Գրիգորյան/
 • 09։30-10։30՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով/թեման՝ գնահատման համակարգ, վարող՝ Գայանե Թերզյան/
 • 10։30-ից՝ աշխատանք բլոգներում՝ ծրագրերի ամբողջացում, հետազոտական աշխատանքների թեմաների հրապարակում, այլ
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 13։00՝ առցանց հավաքներ մասնախմբերով

Օգոստոսի 30

 • 09։00-09։15՝ պարուսուցում Մարմարյա սրահում/Կարինե Գրիգորյան/
 • 09։30-10։30՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով/թեման՝ նախագծային շաբաթվա աշխատանքները ուղեցույցին համապատասխանեցում/
 • 10։30-ից՝ աշխատանք բլոգներում՝ ծրագրերի ամբողջացում, հետազոտական աշխատանքների թեմաների հրապարակում, այլ
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 13։00՝ առցանց հավաքներ մասնախմբերով

Օգոստոսի 30

 • 09։00-09։15՝ պարուսուցում Մարմարյա սրահում/Կարինե Գրիգորյան/
 • 09։30-10։30՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով/թեման՝ նախագծային շաբաթվա աշխատանքները ուղեցույցին համապատասխանեցում/
 • 10։30-ից՝ աշխատանք բլոգներում՝ ծրագրերի ամբողջացում, հետազոտական աշխատանքների թեմաների հրապարակում, այլ
 • 12։00՝ ընդմիջում
 • 13։00՝ առցանց հավաքներ մասնախմբերով

Thursday, August 18, 2022

Վերապատրաստում 2022

 

Պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթաց

«Կենսաբանություն» ուսումնական բնագավառ (մոդուլը)

 • «Կենսաբանություն» առարկայի դասավանդման մեթոդիկա – 30 ժամ, 2 կրեդիտ
 • Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստող մասնագետ՝ Անուշ Ասատրյան էլ. հասցե՝ a.asatryan@mskh.am, հեռ՝ 094521888

Վերապատրաստման վայրը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Րաֆֆու 57

Վերապատրաստման ձևը՝ առկա, հեռավար-նամակագրություն

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 • Դասընթացի սկիզբը՝ հոկտեմբերի 3
 • Դասընթացի ավարտը՝ հոկտեմբերի 24
 • Հետազոտական աշխատանքի հրապարակումը՝ հոկտեմբերի 31
 • Վկայականների հանձնումը՝ նոյեմբերի 4
Արև Միքայելյան  , ամփոփումը ներկայացված է աշխատանքի վերջում

Կարծիք - ամփոփում
Վերապատրաստման ընթացքում աշխատել եմ կրթահամալիրի կենսաբանության դասավանդող Հասմիկ Ուզունյանի և թիվ184 Ավագ դպրոցի կենսաբանության երեք դասավանդողների հետ։Աշխատել ենք նույն մոդուլներով , սակայն կարծես կատարել են տարբեր աշխատանքներ՝ Հասմիկը լինելով կրթահամալիրի դասավադող արդեն իսկ աշխատում է նշված մեթոդներով, ուստի Հասմիկի հետ փորձել ենք գտնել, կազմել նոր նախագծեր, սկսել ենք մշակել լաբորատոր  փորձերի նոր փաթեթներ , որոնք իրենց կիրառումը կգնեն սովորող սովորեցնող նախագծերում, նախագծային ուսուցման մեջ։
Լուսինեի, Արևի , Սիրանուշի դեպքում մոտեցումը և աշխատանքի բնույթը այլ է՝ փորձել ենք կրթահամալիրային այլընտրանքային ծրագիրը հնարավորինս ներառել, դարձնել կիրառելի իրենց ուսուցման գործընթացներում, դասապրոցեսի ընթացքում ավելացնել գործնական ուսուցումը։Մանրամասն ներկայացվել են կրթահամալիրային նախագծերը, կատարվող լաբորատոր փորձերը, իրականացրել ենք այցելություն բուսաբուծության լաբորատորիա, որտեղ տիկին Շողիկը բացատրել է բույսերի բազմացման որոշ տեխնոլոգիաներ, նվիրել է բույսեր և սերմեր, որոնք պիտի սովորողները տնկեն և խնամեն դպրոցի կանաչ անկյունում։Դասավանդողների շատ հետաքրքրեց բնագիտական ֆլեշմոբի գաղափարը, կազման և իրականացման գորընթացները, որոշեցին անպայման դարձնել իրենց ուսուցման բազկաչուցից մաս։

Թեմա 1

Ուսումնական առարկայի ուսուցման նպատակը և խնդիրները։

Բովադակություն «Կենսաբանություն» կրթական ծրագրի նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը 

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Ծանոթանալ, գրել վերլուծություն 
Հանրակրթության պետական չափորոշիչ 
Հեղինակային կրթական ծրագրի 
Ուսումնական պլան

Բնագիտական բլոգ 

Ուսումնական նյութերի փաթեթ 

Հատկացվող ժամաքանակը 2ժամ


Թեմա 2

Խմբային աշխատանքի իրականացումը ուսումնական առարկայի ուսուցման ընթացքում 

Բովադակություն

Խմբային աշխատանքը ուսումնական գործունեության կազմակերպման մեջ 

Ընտանեկան դպրոցի նախագծեր 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Դասարանում իրականացրած մեկ խմբային գործունեություն տեսանկարահանել և վերլուծության մեջ նշել ստացված քայլերը, ապա դրա հիման վրա կառուցել խմբային աշխատանքի նոր մշակում ։

Հատկացվող ժամաքանակը 3ժամ

 

Թեմա 3

Լաբորատոր և/կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը ուսումնական առարկայի դասերին 


Բովադակություն

Նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք) 

Ճամփորդությամբ ուսուցում (նպատակը, խնդիրները, կազմակերպումը, կրթահամալիրում ճամփորդության կազմակերպման կարգը) 

Արտադրական ուսուցման իրականացան ձևերը 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Կարդալ ստորև հոդվածները, մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել։  
Կազմել մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։ 

Կազմել մեկ ճամփորդության նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։ 
Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ 

Հատկացվող ժամաքանակը 5 ժամ 


Թեմա 4

Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը


Բովադակություն

Ինտեգրված գործունեություններով նախագծեր 
Կեննաաբանություն և տեխնոլոգիա 
կենաաբանություն և oտար լեզու, թարգմանություն 
Կենաաբանություն + ՏՀՏ 
ճամփորդություններ, արշավներ 

Ուսումնական ճամբարներ 

 

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Կարդալ նշված հոդվածները, մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել։  

Կազմել ինտեգրված գործունեություններով մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։ 
Արտադրական ուսուցում 

Ամառային ստեղծագործական բաց-
ճամբարի կազմակերպման կարգ 

Հատկացվող ժամաքանակը 5 ժամ 


Թեմա 5

ՏՀՏ օգտագործումը ուսումնական առարկայի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ 


Բովադակություն

Բլոգային ուսուցում, բլոգավարություն (դասավանդողի, սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ, դասավանդողի նախագծային փաթեթ, աշխատանքային նախագիծ)  
Հեռավար ուսուցում   

Հատկացվող ժամաքանակը 5 ժամ 


Թեմա 6

Ուսումնական առարկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների արժեհամակարգի ձևավորումը


Բովադակություն

Պարտեզապուրակային աշխատանք 

Երկրագործական աշխատանքներ 

Բուսաբուծության լաբորատորիա 

Ուսումնահասարակական աշխատանքներ 

Հանօրգուտ աշխատանք, միջավայրի խնամք 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Ծանոթանալ ուսումնական ագարակի բլոգում հրապարակված նյութերին, մեկնաբանել։  

Ծանոթանալ նշված հրապարակումներին, մեկնաբանել։ 

Հատկացվող ժամաքանակը 2ժամ


Թեմա 7

Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը


Բովադակություն

Ուսումնական նյութեր, ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջներ 

Մեդիագրադարան 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Ծանոթանալ ստորև նշված ուսումնական նյութերին, գրախոսել նշել դրական կողմերը և թերությունները։ 

Մեդիագրադարանից ընտրել ուսումնական նյութ, այն փորձարկել սովորողների հետ, գրել դիտարկումներ։ 

Կազմել ուսումնական նյութերին տրվող պահանջներ, քննարկել խմբի հետ։ 

Կազմել ուսումնական նյութ, փորձարկել դասարանում, գրել հաջողած կետերը և թերությունները

Հատկացվող ժամաքանակը 2ժամ