Sunday, December 27, 2020

Անհատական աշխատաժամանակ

 1.ընդհանուր պարապմունք

 2.բույսերի խնամք` բույսերի կենտրոնացում մեկ տարածքում

 3.կաբինետի մաքրում , դասավորում

 4.մատենավարություն, բլոգների ստուգում

 5.լրացուցիչ կրթության պարապմունք 

 6.մասնակցություն առցանց ժողովներինSunday, December 20, 2020

Ճամբարային նախագծեր
Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսի շրջանակներում իրականացնելու ենք թարգմանչական տարբեր նախագծեր,փորձեր։ Նախագծի արդյունքում ստացված ուսումնական նյութերը  կներկայացվեն նաև թարգմանչական ստուգատեսին:

Նախագծերն են ՝

1․Միկրոօրգանիզմների բազմազանությունը

2․Սովորող սովորեցնող նախագիծ

3․Կաթնամթերքներում բնակվող բակտերիաները՝ փորձեր փոքրիկների համար։

Thursday, December 17, 2020

Սովորող սովորեցնող նախագիծ
Սենյակային բույսերի բազմացման մեթոդների փոխանցում 
Արևելյան դպրոց։
Նախագծի իրականացման օրը՝ 
Նախագծի մասնակիցներ՝ 11-րդ դասարանի կենսաբանության ըմտրության խմբի սովորողներ։


Նախապատրաստական փուլ
·                     համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
·                     կտրոնների տնկում
·                     խնամքի կազմակերպում՝ խոնավլուսավոր միջավայրի ապահովում
·                     համապատասխան բույսերի տեսակների , խնամքի վերաբերյալ  անհրաժեշտ տեղեկությունների հավաքում
Նախագծի ընթացքը
·                     Այցելություն Արևելյան  դպրոցշրջայցի կազմակերպում
·                     դպրոցի բույսերից կտրոնների պատրաստում
·                     բույսերի մասին համապատասխան տեղեկության տրամադրում
·                     կտրոնների տնկում փոքր թաղարների մեջ

Նախագծի արդյունքը
·                     համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում
·                     բույսերի բազմացում 
կանաչ անկյունների  ավելացում

Monday, November 23, 2020

Դեկտեմբերյան նախագծեր

   1. 8-րդ դասարան Մածնի մեջ պարունակվող բակտերիաների հետազոտում լաբորատորիայում 

    Փորձի ընթացքը այստեղ։

  2. Բույսերի խնամք`մարմարյա սրահում

  3.12-րդ դասարան  լաբորատոր աշխատանք

  4․10-11-րդ դասարաններ լաբորատոր աշխատանք։

   

Sunday, November 1, 2020

Ուսումնական աշուն

 Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում`2,   5,6.11.2020

1. 12-րդ դասարան  լաբորատոր աշխատանք

   8-րդ դասարան նախագծեր նյարդային համակարգի առեղծվածը

2. Բույսերի խնամք`մարմարյա սրահում

 3. Մասնկացություն կազմակերպվող  

    սեմինարներին

4. Բլոգների ուսումնասիրում ,   մատենավարություն

5. Լրացուցիչ կրթության ժամանակացույց`

1.երեքշաբթի,հինգշաբթի_ ժամը`14։30

2.շաբաթ_ ժամը`12։00։Saturday, October 31, 2020

Նոյեմբերի 9_20


1.Մածնի մեջ պարունակվող բակտերիաների հետազոտում լաբորատորիայում 

Փորձի ընթացքը այստեղ։

2.Նյարդային համակարգ, կառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտնել տեղեկություններ նյարդային հիվանդությունների վերաբերյալ, որոնք են  դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները,պատրաստել  ուսումնական  նյութ:Նյարդային համակարգ, կառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
1․Գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ գլխուղեղի ֆունկցիանների, հնարավորությունների մասին:
2․Վերցնել հարցազրույց ծնողներից, բարեկամներից ։


Ամիլազային ակտիվության որոշումը

12-րդ դասարանի սովորողների համատեղ լաբորատոր փորձ ֆիզիկական միջավայրում

Հաանդիպման օրը՝ 04․11․20թ, ժամը 11-ին
Հանդիպման մասնակիցներ 12-րդ դասարանի սովորողներ

Մանրէային ամիլազներ

ամիլազները օսլան ու գլիկոգենը ճեղքող ֆերմենտներ են, որոնց կարելի է դասակարգել երկու` էնդո- և էկզոամիլազներ խմբի: Էնդոամիլազներից α-ամիլազը (1,4-α-D-գլյուկանգլյուկանահիդրոլազ կամ գլիկոգենազ) ճեղքում է օսլան` հիդրոլիզելով ամիլոզում և ամիլոպեկտինում առկա 1,4-α-կապերը: Օսլայի հիդրոլիզը ուղեկցվում է ցածրամոլեկուլային օլիգոշաքարների, α-դեքստրինների, մալտոզի և գլյուկոզի առաջացմամբ: Էկզոամիլազներից β-ամիլազը (1,4-α-D- գլյուկանմալտահիդրոլազ) օսլայի հիդրոլիզն իրականացնում է շըղթայի ծայրից` ճեղքելով յուրաքանչյուր երկրորդ 1,4-α-կապերը, որի արդյունքում առաջանում են մալտոզ և β-դեքստրիններ:

α-ամիլազը, ի տարբերություն β-ամիլազի, ջերմակայուն ֆերմենտ է և իր ակտիվությունը երկար ժամանակ պահպանում է 70°C ջերմաստիճանում, բայց զգայուն է թթվային pH-ի նկատմամբ և pH 3.3 արժեքում արագ կորցնում է ակտիվությունը:
Ամիլազների ակտիվ արտադրիչներ են բորբոսասնկերը (Aspergillus) և բակտերիաները 
(Bacillus):Փորձի ընթացքի համար անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները: Հետազոտվող մանրէային մաքուր կուլտուրա, օսլա, (NH4)2SO4, K2HPO4, MgSO47H2O, NaCl, CaCO3, ագար-ագար, թորած ջուր, չափանոթ, չափանշմամբ բաժակներ, լաբորատոր կշեռք, մագնիսական խառնիչ, Պետրիի թասեր, մանրէաբանական օղակ, սպիրտայրոց, բամբակյա անձեռոցիկ, ավտոկլավ, ջերմապահարան, մանրէազերծող լուծույթ:
Աշխատանքի ընթացքը: Պատրաստել ամիլազային ակտիվության որոշման համար համապատասխան սննդամիջավայր հետևյալ բաղադրությամբ (գ/լ). օսլա 10, (NH4)2SO2, K2HPO1, MgSO47H2O 1, NaCl 1, CaCO3, ագար-ագար 20, pH 7.4: Սննդամիջավայրը մանրէազերծել ավտոկլավացմամբ (1 ամճ պայմաններում 20 րոպե): Տաք սննդամիջավայրը լցնել մանրէազերծված Պետրիի թասերի մեջ, թողնել մինչև պնդանալը և չորացնել մակերեսը: Ուսումնասիրվող մանրէային կուլտուրաները բծերով ցանել սննդամիջավայրի մակերեսին: Աճեցնել մանրէների աճի համար օպտիմալ ջերմաստիճանային պայմաններում 1-7 օր:
Օսլայի հիդրոլիզը հայտնաբերելու համար աճած կուլտուրայով սննդամիջավայրի մակերեսը մշակել 3-5 մլ Լյուգոլի լուծույթով: Ամիլազային ակտիվության մասին վկայում է մանրէի աճի շուրջ թափանցիկ գոտիների առաջացումը, մինչդեռ Պետրիի թասի մակերեսը ամբողջությամբ ներկվում է կապույտ գույնի (նկար 115): Քանոնով չափել յուրաքանչյուր կուլտուրայի շուրջ առաջացած թափանցիկ գոտու մեծությունը: Ստացված արդյունքները, սննդամիջավայրի բաղադրությունը, պատրաստման եղանակը, մանրէազերծման պայմանակարգը և աճեցման պայմանները գրանցել

Thursday, October 15, 2020

Ինչ է գենը, որնն է նրա նշանակությունը

 Նախագիծ 1

Ինչ է գենը, որնն է նրա նշանակությունը

Նուկլեինաթթուների
 կառուցվածքըֆունկցիանԳենետիկական կոդ1:

Լրացուցիչ աշխատանք
Որո՞նք են նուկլեինաթթուների ֆունկցիաներըպատրաստել ուսումնական նյութ:
Նախագիծ 2
Լրացուցիչ աշխատանք
Կրկնում եք նաև նախորդ թեմաները, թարգմանում, նյութ պատրաստում։

1․Վերցնել հարցազրույց ծնողներից, բարեկամներից։
2․Հմացանցից գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ ԴՆԹ-ի վերաբերյալ։
3․Նկարագրել բջջի օրգանոիդերը, ինչպիսի կառուվ

Հոկտեմբերի 15-30 նախագծեր
 8-րդ դասարան նախագծեր նյարդային համակարգի առեղծվածը

 9-րդ դասարանի նախագծեր

10-11-րդ դասարաններ լաբորատոր աշխատանք, առաջադրանքների փաթեթ 

12-րդ դասարան  լաբորատոր աշխատանք, առաջադրանքների փաթեթ 

Լրացուցիչ կրթության ժամանակացույց`

1.երեքշաբթի,հինգշաբթի_ ժամը`15։00

2.շաբաթ_ ժամը`12։00։


Անհատական աշխատաժամանակ 

1․21․10․20թ ժամը՝ 11-ին լաբորատոր աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

2․23․10․20թ ժամը՝ 11-ին լաբորատոր աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

3․Մասնակցություն կազմակերպվող ժողովներին։

3․Օնլայն դասընթացներ ըստ դասացուցակի ։

10-11-րդ դասարանի սովորողների համատեղ լաբորատոր փորձ ֆիզիկական միջավյրում

Հաանդիպման օրը՝ 21․10․20թ, ժամը 11-ին
Հանդիպման մասնակիցներ 10-11-րդ դասարանի սովորողներ

Հանդիպմանը առաջարկվող փորձ՝
Spirulina platensis մանրէի կենդանի պատրաստուկի պատրաստում ճզմված կաթիլի մեթոդով:
Դիտարկվող օբյեկտի համառոտ բնութագիրը
Դոմեն Bacteria
Ֆիլում Cyanobacteria
Դաս Chroobacteria
Կարգ Oscillatoriales
Ընտանիք Phormidiaceae
Ցեղ Spirulina
Տեսակ S. platensis
Պինդ սննդամիջավայրի մակերեսին առաջացնում են կլորհարթ եզրերով և մակերեսով գաղութներ (նկար 74 Բ): Թելանման օրգանիզմներ ենբաժանվում են միայն մեկ հարթությունում երկակի կիսմամբԹելիկի լայնությունը տատանվում է 1-5 մկմ սահմաններումերկարությունը 12 մկմ է (նկար 74 Գ): Ֆոտոլիթոավտոտրոֆ ենՇնորհիվ նիտրոգենազ ֆերմենտի անաերոբ պայմաններում ունակ են դիազոտրոֆ սննդառության:

Հանդիպում են քաղցրահամ, ծովային և աղի ջրերում, որոշ տեսակներ հանդիպում են աղի լճերում և որոշ տաք աղբյուրներում, որոնց ջերմաստիճանը 50°C է: Կայուն են սուլֆիդի նկատմամբ:

Որոշ տեսակներ ունեն սննդային նշանակություն (օգտագործվում են որպես սպիտակուցի աղբյուր):
Մանրէային կուլտուրա և փորձի ընթացքի համար անհրաժեշտ պարագաներ: S. platensis մանրէի մաքուր կուլտուրա, լուսային մանրադիտակ, մանրէաբանական օղակ, ունելի, սպիրտայրոց, ճարպազերծված առարկայական ապակիներ և ծածկապակիներ, մանրէազերծված պիպետներ, մանրէազերծված ծորակային ջուր, ֆիլտրի թուղթ, մանրէազերծող լուծույթ:
Աշխատանքի ընթացքը: Առարկայական ապակու մակերեսին կաթեցնել մանրէազերծված ծորակային ջրի կաթիլ, ապա կաթիլում կախույթ ստանալու նպատակով տեղադրել հետազոտվող մանրէային բջիջների ոչ մեծ քանակություն, ծածկել ծածկապակիով ինչպես ցույց է տրված նկար 31-ում (տե՛ս գլուխ 5): Մանրադիտակը նախապատրաստել աշխատանքի և մանրադիտակել պատրաստուկը լուսային մանրադիտակմամբ չոր համակարգի 40 անգամ խոշորացնող օբյեկտիվով: Նկարել գրանցամատյանում, առարկայական ապակիները և ծածկապակիները լվանալ:

Sunday, September 27, 2020

Հետաքրքիր փորձեր կրտսեր ընկերների համար

 Սովորող սովորեցնող նախագիծ

   Նախագծի ընթացքը

 • 8-րդ դասարանի սովորողները ընտրում են հետաքրքիր փորձեր
 • նկարագրում ընթացքը
 • նախապատրաստում անհրաժեշտ նյութերը
  Նախագծի վայրը՝ կենսաբանության լաբորատորիա 
  Նախագծի օրը՝ 01․10․20թ․

  Նախագծի արդյունքը 
 • ստանալ մանրէների թաց և չոր կուլտուրաները
 • իրականացնել ուսումնասիրություններ լուսային մանրադիտակով
 • բացատրել փոքրիկներին մանրէների կառուցվածքը և դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում
 • արդյունքները լուսաբանել կայքում, ենթակայքերում։

Sunday, August 30, 2020

Ծանոթանում են կենսաբության ընտրության գործունեության սովորողները

Հանդիպման օրը՝ 7․09․20թ․, ժամը՝ 12-ին։
Հանդիպման մասնակիցներ՝ 10-րդ դասարանի սովորողներ։

Հանդիպման նպատակը

 • սովորողները կծանոթանան միմյանվ հետ
 • կներկայացնեն՝ ինչով է պայմանավորված իրենց ընտրության 
 • կամփոփենք ունեցած գիտելիքները
 • կպատասխանեն իմ և միմյանց հարցերին
Հանդիպման ընթացքը և արդյունքը կլուսաբանվեն բլոգներում և ենթակայքում։

Ինչ գիտեմ իմ օրգանիզմի մասին

Հանդիպման օրը 08․09․20թ․ ժամը 12-ին
Համդիպման մասնակիցներ ՝9-րդ դասարանի սովորողներ

Հանդիպման նպատակն է

 • ընդհանրացնել մեր գիտելիքները, 
 • սովորողները հանդիպման ընթացքում կպատասխանեն իմ ներկայացրած հարցերին , 
 • ինչպես նաև կանեն տարբեր հարցադրումներ միմյանց
 • քննարկել նոր ուսումնական տարում յուրացվող թեմաները, ստանալ պատկերացում բջջաբանության վերաբերյալ։
Հանդիպման ընթացքը և արդյունքները կլուսաբանվեն բլոգներում և ենթակայքերում։

8-րդ դասարանի սովորողները կենսաբանության լաբորատորիայում

Հաանդիպման օրը՝ 7․09․20թ, ժամը 11-ին
Հանդիպման մասնակիցներ 8-րդ դասարանի սովորողներ

ամիլազները օսլան ու գլիկոգենը ճեղքող ֆերմենտներ են, որոնց կարելի է դասակարգել երկու` էնդո- և էկզոամիլազներ խմբի: Էնդոամիլազներից α-ամիլազը (1,4-α-D-գլյուկանգլյուկանահիդրոլազ կամ գլիկոգենազ) ճեղքում է օսլան` հիդրոլիզելով ամիլոզում և ամիլոպեկտինում առկա 1,4-α-կապերը: Օսլայի հիդրոլիզը ուղեկցվում է ցածրամոլեկուլային օլիգոշաքարների, α-դեքստրինների, մալտոզի և գլյուկոզի առաջացմամբ: Էկզոամիլազներից β-ամիլազը (1,4-α-D- գլյուկանմալտահիդրոլազ) օսլայի հիդրոլիզն իրականացնում է շըղթայի ծայրից` ճեղքելով յուրաքանչյուր երկրորդ 1,4-α-կապերը, որի արդյունքում առաջանում են մալտոզ և β-դեքստրիններ:
α-ամիլազը, ի տարբերություն β-ամիլազի, ջերմակայուն ֆերմենտ է և իր ակտիվությունը երկար ժամանակ պահպանում է 70°C ջերմաստիճանում, բայց զգայուն է թթվային pH-ի նկատմամբ և pH 3.3 արժեքում արագ կորցնում է ակտիվությունը:
Ամիլազների ակտիվ արտադրիչներ են բորբոսասնկերը (Aspergillus) և բակտերիաները 
(Bacillus):Փորձի ընթացքի համար անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները: Հետազոտվող մանրէային մաքուր կուլտուրա, օսլա, (NH4)2SO4, K2HPO4, MgSO47H2O, NaCl, CaCO3, ագար-ագար, թորած ջուր, չափանոթ, չափանշմամբ բաժակներ, լաբորատոր կշեռք, մագնիսական խառնիչ, Պետրիի թասեր, մանրէաբանական օղակ, սպիրտայրոց, բամբակյա անձեռոցիկ, ավտոկլավ, ջերմապահարան, մանրէազերծող լուծույթ:
Աշխատանքի ընթացքը: Պատրաստել ամիլազային ակտիվության որոշման համար համապատասխան սննդամիջավայր հետևյալ բաղադրությամբ (գ/լ). օսլա 10, (NH4)2SO2, K2HPO1, MgSO47H2O 1, NaCl 1, CaCO3, ագար-ագար 20, pH 7.4: Սննդամիջավայրը մանրէազերծել ավտոկլավացմամբ (1 ամճ պայմաններում 20 րոպե): Տաք սննդամիջավայրը լցնել մանրէազերծված Պետրիի թասերի մեջ, թողնել մինչև պնդանալը և չորացնել մակերեսը: Ուսումնասիրվող մանրէային կուլտուրաները բծերով ցանել սննդամիջավայրի մակերեսին: Աճեցնել մանրէների աճի համար օպտիմալ ջերմաստիճանային պայմաններում 1-7 օր:
Օսլայի հիդրոլիզը հայտնաբերելու համար աճած կուլտուրայով սննդամիջավայրի մակերեսը մշակել 3-5 մլ Լյուգոլի լուծույթով: Ամիլազային ակտիվության մասին վկայում է մանրէի աճի շուրջ թափանցիկ գոտիների առաջացումը, մինչդեռ Պետրիի թասի մակերեսը ամբողջությամբ ներկվում է կապույտ գույնի (նկար 115): Քանոնով չափել յուրաքանչյուր կուլտուրայի շուրջ առաջացած թափանցիկ գոտու մեծությունը: Ստացված արդյունքները, սննդամիջավայրի բաղադրությունը, պատրաստման եղանակը, մանրէազերծման պայմանակարգը և աճեցման պայմանները գրանցել

Արտակարգ սեպտեմբեր՝ 1-15 առաջարկվող նախագծերՍիրելի սովորողներ առաջարկում եմ հետևյալ առցանց հանդիպումներն ու  պարապմունքները։

1․8-րդ դասարան հանդիպում ֆիզիակական միջավայրում ՝ հետաքրքիր լաբորատոր փորձեր։
 Ամիլազային ակտիվության որոշումը՝ հղումը։
2․9-րդ դասարան հանդիպում Microsoft Teems հարթակում ՝ Ինչ գիտեմ իմ օրգանիզմի մասին ։

3․10-րդ դասարան  հանդիպում Microsoft Teems հարթակում ՝ Ծանոթանում են  կենսաբանության ընրության գործնեության սովորողները

4․11-12-րդ դասարանի սովորողները կենսաբանության լաբորատորիայում։

Tuesday, August 18, 2020

Անհատական պլան
09:00-09:30` հավաք Մայր դպրոցում

09:30- 10:00` հավաք մանկավարժական խորհրդով

10:00-12:00`  ներսի բույսերի համալրում , լաբորատորիայի մաքրում

12:00-12:30 ` ընդմիջում

12:30- 14:00` առարկայական ծրագրերի, նախագծերի, անելիքների քննարկում, հրապարակում

Հուլիս-օգոստոս ամիսների իրականացված աշխատանքներ


4․Աշխատանք ֆիզիակակն միջավայրում 1․ համագործակցել եմ նաև Գոհար Եղոյանի հետ՝ մուտ ճամբարի սովորողների հետ լաբորատոր փորձերի կազմակերպում

6․ Հեռավար առաջադրանքների հանձնարարում և ստուգում 1, 234

7․Կենսաբանության չափորոշիչների վերլուծություն


8․ Մասնակցել եմ գրեթե բոլոր օնլայն ժողովներին։