Sunday, August 30, 2020

Ծանոթանում են կենսաբության ընտրության գործունեության սովորողները

Հանդիպման օրը՝ 7․09․20թ․, ժամը՝ 12-ին։
Հանդիպման մասնակիցներ՝ 10-րդ դասարանի սովորողներ։

Հանդիպման նպատակը

 • սովորողները կծանոթանան միմյանվ հետ
 • կներկայացնեն՝ ինչով է պայմանավորված իրենց ընտրության 
 • կամփոփենք ունեցած գիտելիքները
 • կպատասխանեն իմ և միմյանց հարցերին
Հանդիպման ընթացքը և արդյունքը կլուսաբանվեն բլոգներում և ենթակայքում։

Ինչ գիտեմ իմ օրգանիզմի մասին

Հանդիպման օրը 08․09․20թ․ ժամը 12-ին
Համդիպման մասնակիցներ ՝9-րդ դասարանի սովորողներ

Հանդիպման նպատակն է

 • ընդհանրացնել մեր գիտելիքները, 
 • սովորողները հանդիպման ընթացքում կպատասխանեն իմ ներկայացրած հարցերին , 
 • ինչպես նաև կանեն տարբեր հարցադրումներ միմյանց
 • քննարկել նոր ուսումնական տարում յուրացվող թեմաները, ստանալ պատկերացում բջջաբանության վերաբերյալ։
Հանդիպման ընթացքը և արդյունքները կլուսաբանվեն բլոգներում և ենթակայքերում։

8-րդ դասարանի սովորողները կենսաբանության լաբորատորիայում

Հաանդիպման օրը՝ 7․09․20թ, ժամը 11-ին
Հանդիպման մասնակիցներ 8-րդ դասարանի սովորողներ

ամիլազները օսլան ու գլիկոգենը ճեղքող ֆերմենտներ են, որոնց կարելի է դասակարգել երկու` էնդո- և էկզոամիլազներ խմբի: Էնդոամիլազներից α-ամիլազը (1,4-α-D-գլյուկանգլյուկանահիդրոլազ կամ գլիկոգենազ) ճեղքում է օսլան` հիդրոլիզելով ամիլոզում և ամիլոպեկտինում առկա 1,4-α-կապերը: Օսլայի հիդրոլիզը ուղեկցվում է ցածրամոլեկուլային օլիգոշաքարների, α-դեքստրինների, մալտոզի և գլյուկոզի առաջացմամբ: Էկզոամիլազներից β-ամիլազը (1,4-α-D- գլյուկանմալտահիդրոլազ) օսլայի հիդրոլիզն իրականացնում է շըղթայի ծայրից` ճեղքելով յուրաքանչյուր երկրորդ 1,4-α-կապերը, որի արդյունքում առաջանում են մալտոզ և β-դեքստրիններ:
α-ամիլազը, ի տարբերություն β-ամիլազի, ջերմակայուն ֆերմենտ է և իր ակտիվությունը երկար ժամանակ պահպանում է 70°C ջերմաստիճանում, բայց զգայուն է թթվային pH-ի նկատմամբ և pH 3.3 արժեքում արագ կորցնում է ակտիվությունը:
Ամիլազների ակտիվ արտադրիչներ են բորբոսասնկերը (Aspergillus) և բակտերիաները 
(Bacillus):Փորձի ընթացքի համար անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները: Հետազոտվող մանրէային մաքուր կուլտուրա, օսլա, (NH4)2SO4, K2HPO4, MgSO47H2O, NaCl, CaCO3, ագար-ագար, թորած ջուր, չափանոթ, չափանշմամբ բաժակներ, լաբորատոր կշեռք, մագնիսական խառնիչ, Պետրիի թասեր, մանրէաբանական օղակ, սպիրտայրոց, բամբակյա անձեռոցիկ, ավտոկլավ, ջերմապահարան, մանրէազերծող լուծույթ:
Աշխատանքի ընթացքը: Պատրաստել ամիլազային ակտիվության որոշման համար համապատասխան սննդամիջավայր հետևյալ բաղադրությամբ (գ/լ). օսլա 10, (NH4)2SO2, K2HPO1, MgSO47H2O 1, NaCl 1, CaCO3, ագար-ագար 20, pH 7.4: Սննդամիջավայրը մանրէազերծել ավտոկլավացմամբ (1 ամճ պայմաններում 20 րոպե): Տաք սննդամիջավայրը լցնել մանրէազերծված Պետրիի թասերի մեջ, թողնել մինչև պնդանալը և չորացնել մակերեսը: Ուսումնասիրվող մանրէային կուլտուրաները բծերով ցանել սննդամիջավայրի մակերեսին: Աճեցնել մանրէների աճի համար օպտիմալ ջերմաստիճանային պայմաններում 1-7 օր:
Օսլայի հիդրոլիզը հայտնաբերելու համար աճած կուլտուրայով սննդամիջավայրի մակերեսը մշակել 3-5 մլ Լյուգոլի լուծույթով: Ամիլազային ակտիվության մասին վկայում է մանրէի աճի շուրջ թափանցիկ գոտիների առաջացումը, մինչդեռ Պետրիի թասի մակերեսը ամբողջությամբ ներկվում է կապույտ գույնի (նկար 115): Քանոնով չափել յուրաքանչյուր կուլտուրայի շուրջ առաջացած թափանցիկ գոտու մեծությունը: Ստացված արդյունքները, սննդամիջավայրի բաղադրությունը, պատրաստման եղանակը, մանրէազերծման պայմանակարգը և աճեցման պայմանները գրանցել

Արտակարգ սեպտեմբեր՝ 1-15 առաջարկվող նախագծերՍիրելի սովորողներ առաջարկում եմ հետևյալ առցանց հանդիպումներն ու  պարապմունքները։

1․8-րդ դասարան հանդիպում ֆիզիակական միջավայրում ՝ հետաքրքիր լաբորատոր փորձեր։
 Ամիլազային ակտիվության որոշումը՝ հղումը։
2․9-րդ դասարան հանդիպում Microsoft Teems հարթակում ՝ Ինչ գիտեմ իմ օրգանիզմի մասին ։

3․10-րդ դասարան  հանդիպում Microsoft Teems հարթակում ՝ Ծանոթանում են  կենսաբանության ընրության գործնեության սովորողները

4․11-12-րդ դասարանի սովորողները կենսաբանության լաբորատորիայում։

Tuesday, August 18, 2020

Անհատական պլան
09:00-09:30` հավաք Մայր դպրոցում

09:30- 10:00` հավաք մանկավարժական խորհրդով

10:00-12:00`  ներսի բույսերի համալրում , լաբորատորիայի մաքրում

12:00-12:30 ` ընդմիջում

12:30- 14:00` առարկայական ծրագրերի, նախագծերի, անելիքների քննարկում, հրապարակում

Հուլիս-օգոստոս ամիսների իրականացված աշխատանքներ


4․Աշխատանք ֆիզիակակն միջավայրում 1․ համագործակցել եմ նաև Գոհար Եղոյանի հետ՝ մուտ ճամբարի սովորողների հետ լաբորատոր փորձերի կազմակերպում

6․ Հեռավար առաջադրանքների հանձնարարում և ստուգում 1, 234

7․Կենսաբանության չափորոշիչների վերլուծություն


8․ Մասնակցել եմ գրեթե բոլոր օնլայն ժողովներին։


7 -րդ դասարանի հեռավար առաջադրանքների փաթեթ


Դասագրքի հղումն է

Դաս 1  

1.Կենդանի օրգանիզմների  ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը
3.օգտագործումը բնության մեջ և  մարդու կյանքում
  Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 3-ը /դասագրքից/, նայել նշված հղումները, փորձել  թարգմանել:
Ինչպե՞ս ապացուցել բակտերիաների առկայությունը ամենուր, ինչ կլիներ եթե բնության   մեջ չլինեին  բակտերիաները :

Դաս 2    
Դասարանական աշխատանք
Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում
Կաթնաթթվային բակտրիաների օգտագործումը սննդային արդյունաբերության մեջ`
1.Կաթի թթվեցում արտաքին միջավայրում եղած բակտերիաների շնորհիվ
2.կաթի թթվեցում մածնի միջոցով
Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 4-ը /դասագրքիցէջ 15-17/:
                 1.Պատրաստել էլեկտրոնային նյութ բակտերիաների կառուցվածքի և արդյունաբերության մեջ օգտագործման եղանակների վերաբերյալ:
2.   Բացատրել կաթի թթվելու պրոցեսը: 

6-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ առաջադրանքների փաթեթ

6-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ առաջադրանքների փաթեթ

Դաս 1
Երևույթներ,քիմիական և ֆիզիկական:
Լրացուցիչ աշխատանք
Թվարկել կենցաղում հանդիպող 5 -ական քիմիական և ֆիզիկական երևույթ:Կարող ես նաև կատարել փորձեր տնային պայմաններում օրինակ՝ մոմի հալվելը, ջրի գոլորշիացումը, գազի այրվելը, սառույցի հալվելը և այլն , ձայնագրել, պատրաստել ուսումնական նյութ և ինձ ուղարկել:


Դաս 2․
 Քիմիական ռեակցիաներ, դրանց ընթանալու պայմանները։
1. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում ՝ ա) ջերմություն է կլանվում, բ) ջերմություն է անջատվում, գ) լույս է անջատվում, դ) հոտ է տարածվում:
2. Առանձնացրու  քիմիական և ֆիզիկական  ռեակցիաները ա) կաղամբի թթվելը, բ) սառույցի հալվելը, գ) արևի լուսարձակելը, դ) երկաթե ձողի ժան գոտվելը, ե) ջրի եռալը, զ) շաքարի լուծվելը ջրում։Ինչպես կբացատրես քո ընտրությունը։
Նայիր այս փորձերը՝ 1-2ը կարող ես կատարել և ձայնագրել։


դաս 3
Քիմիական ռեակցիաներ՝ միացման և քայքայման:Այրում ;
Նայիր տեսանյութը, քո բառերով բացատրիր ինչ է այրումը, ինչպես կարող ես այն հանգցնել:https://youtu.be/m05Efhgy_Og
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել միացման և քայքայման ռեակցիաների օրինակներ:
Կատարման ժամկետը 1 շաբաթ:

Դաս 4
Վառելանյութեր
Վառելանյութեր։Վառելանյութի տեսակները։

Դիտել վիդեոնյութը,թարգմանելփորձել շարադրել միտքը մի քանի նախադասությամբ։

Դաս 5
Քիմիական ռեակցիաներ՝ միացման և քայքայման:Այրում ;
Նայիր տեսանյութը, քո բառերով բացատրիր ինչ է այրումը, ինչպես կարող ես այն հանգցնել:https://youtu.be/m05Efhgy_Og

Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել միացման և քայքայման ռեակցիաների օրինակներ:
Կատարման ժամկետը 1 շաբաթ:

Դաս 6

 Օքսիդներ 

Առանձնացրու օքսիդները, ընտրիր մի օքսիդ և պատրաստիր տեղեկություն նրա մասին: 

1) BaO,  Fe3O4,  Al(OH)3
2) Na2O,  CaCO3,  Al2O3
3) CaO,  NH4NO3,  BaO2
4) KMnO4,  Ca(NO3)2,  KClO3 , CO 

5)H2O, H2O2, H2SO4 , C02 

Դաս 7

Պատասխանել հարցերին


Դաս 8

Մեխանիկական շարժում, արագություն

Դասարանական

1.Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:

 1. Ի՞նչն են անվանում մեխանիկական շարժում:
 2. Ներկայացրե՛ք մեխանիկական շարժման օրինակներ:
 3. Ի՞նչ բանաձեւով է որոշվում մարմնի շարժման արագությունը

Դաս 9

Մեխանիկական աշխատանք եւ էներգիա


Պատասխանել այս հարցերին`

 1. Ի՞նչ բանաձեւով է հաշվարկվում մեխանիկական աշխատանքը:
 2. Ո՞ր դեպքում մարմնի վրա ազդող ուժն աշխատանք չի կատարում:
 3. Ինչո՞ւ են էներգիան եւ աշխատանքը չափում միեւնույն միավորով:
 4. 5.Ո՞րն է 1 Ջ աշխատանքը:
 5. Բանվորը, կիրառելով 50 Ն ուժ, բեռը տեղափոխել է մի հարկից մյուսը: Ի՞նչ մեծություն է անհրաժեշտ նրա կատարած աշխատանքը հաշվելու համար: 
Դաս 10

Բանավոր.  թեմա

1.Ի՞նչ ջերմային երեւույթներ գիտեք։

 1. Ի՞նչ փորձերով կարող եք ցույց տալ տաքացման ժամանակ գազերի ընդարձակումը։
 2. Ինչո՞ւ է գազօջախի վրա տաքանալիս բերնեբերան լցված թեյնիկից ջու­
  րը թափվում։
 3. Ի՞նչ փորձով կարող եք ցույց տալ պինդ մարմինների ջերմային ընդար­
  ձակումը։
 4. Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում հալում եւ պնդացում։
 5. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան։
 6. Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում գոլորշացում եւ խտացում։

Դաս 11

Պատասխանի՛ր հարցերին.

 1. Ի՞նչ է բջիջը:
 2. Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուրը։
 3. Որո՞նք են բջջի բաղադրության հիմնական քիմիական տարրերը։
 4. Սովորի՛ր պատմել

Հարցեր եւ առաջադրանքներ Դասարանական 1

 1. Տարբեր չափերի ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք ձեզ ծանոթ օրինակներ:
 2. Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմների տարրական միավորը:
 3. Ո՞վ է առաջին անգամ տեսել բջիջը, ի՞նչ սարքի օգնությամբ:
 4. Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:
 5. Արդյոք կենդանի բջիջներն ունե՞ն ընդանրություններ: Որո՞նք են բջիջների բաղադրամասերը:
 6. Քանի՞ բջջից են կազմված տարբեր կենդանի օրգանիզմներ: Ներկայացրե՛ք օրինակներ։
Դաս 12

Դաս 1

Դաս 2

Պատասխանի՛ր հարցերին

 1. Ի՞նչ են կենդանի օրգանիզմների հյուսվածքները:
 2. Ինչպե՞ս կարելի է դիտել հյուսվածքները:
 3. Հյուսվածքներում միջբջջային կառուցվածքի ի՞նչ ձեւեր գիտեք: 4. Ո՞ր կենդանի օրգանիզմներում կան հյուսվածքներ:

5.Բուսական ի՞նչ հյուսվածքներ կան:

 1. Որո՞նք են ծածկող, փոխադրող, գոյացնող հյուսվածքների առանձ-
  նահատկությունները: Ի՞նչ գործառույթ են դրանք կատարում: 

Դաս 13

ԸՆՁՅՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՑՈՂՈՒՆ, ՏԵՐԵՎ

 1. Ի՞նչ է ընձյուղը:
 2. Ի՞նչ է գտնվում ընձյուղի գագաթում:
 3. Ի՞նչ նշանակություն ունի ընձյուղը բույսի համար:
 4. Ի՞նչ է ցողունը: Ինչպիսի՞ ցողուններ գիտեք:
 5. Ինչո՞ւմ է ցողունի դերը բույսի կյանքում:
 6. Ի՞նչ է տերեւը: Ինչի՞ց է կազմված:
 7. Ինչպիսի՞ տերեւներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
 8. Ջրի մեջ դրե՛ք որեւէ բույսի բողբոջներով ընձյուղ, հետեւե՛ք բողբոջ-
  ների բացվելուն եւ նշե՛ք, թե ընձյուղի վրա ո՞ր բողբոջն է ավելի շուտ բացվում:
Դաս 14

Նոր թեմա

 • Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։
 • Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
  սննդանյութ։
 • Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։

  4 .Ի՞նչ տեղի կունենա բույսի հետ, եթե վնասակար միջատները ոչնչացնեն բոլոր տերեւները:

Դաս 15

 .Թեմայի ամփոփում .

2 .Գործնական աշխատանք

Առանձնացրու’ պարզ և բարդ տերևները: Մի քանի պարզ և բարդ տերևի օրինակ էլ գտի՛ր քո այգուց, նկարի՛ր և տեղադրի՛ր բլոգումդ:

Դաս 16

Սովորել

Հարցեր

 • Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում:
 • Ի՞նչ են սննդանյութերը: Կենդանի օրգանիզմներում ինչի՞ համար են դրանք օգտագործվում:
 • Ի՞նչ գործընթացներ է ընդգրկում սննդառությունը:
 • Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը: Ի՞նչ է առաջանում բույսերում՝ ֆոտոսինթեզի
  շնորհիվ: Ինչո՞ւմ է քլորոֆիլի դերը:
 • Բույսերում ի՞նչ օրգանական նյութեր գիտեք: Ի՞նչ դեր ունեն դրանք:
 • Սննդառության ո՞ր ձեւն է կոչվում ավտոտրոֆ, ո՞րը՝ հետերոտրոֆ:
 • Արդյոք բոլո՞ր բույսերն են ավտոտրոֆ: Ի՞նչ միջատակեր բույսեր
  կան: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
 • Ո՞րն է կենդանիների սննդառության առանձնահատկությունը: Կենդանի օրգանիզմների միջեւ սննդային ի՞նչ փոխհարաբերություններ
  կան:
 • Շրջապատի կենդանի օրգանիզմներից նշե՛ք ավտոտրոֆները եւ
  հետերոտրոֆները: Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին:
 • Ի՞նչ եք կարծում՝ գիշատիչներին անհրաժե՞շտ է պահպանել, թե՞ ոչ:
 • Բնութագրե՛ք այն սննդամթերքը, որն օգտագործում է մարդը: Նշե՛ք,
  թե ո՛րն ունի բուսական, ո՛րը՝ կենդանական ծագուման:
Դաս 17

Շնչառություն

Հարցեր

 1. Ի՞նչ է շնչառությունը։
 2. Ի՞նչ դեր ունի շնչառությունը բույսերի եւ կենդանիների կյանքում։ 3. Շնչառական ի՞նչ օրգաններ գիտեք։

8-րդ դասարանի հեռավար առաջադրանքների փաթեթ:

Դասագրքը՝տես այստեղ:
Դաս 1  
Մարդու օրգաններ,բջիջհյուսվածքօրգանհամակարգերհյուսվածքներդրանց տեսակները
Առաջադրանք
Գտիր հետաքրքիր տեղեկություններ հյուսվածքների , բջիջների  կառուցվածքների վերաբերյալ,պատրաստիր ուսումնական նյութ:


Դաս 2  
Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր,տեսակները,    ֆունկցիաները:
Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն, եթե ունեք բժիշկ բարեկամ , վերցրեք հարցազրույց որևէ գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդության վերաբերյալ և պատրաստեք ուսումնական նյութ:Դաս 3
Նյարդային համակարգկառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտնել տեղեկություններ նյարդային հիվանդությունների վերաբերյալորոնք են դրան ցառաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները,պատրաստել ուսումնական նյութ:

Դաս 4
Նյարդային համակարգկառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:

Գտնել տեղեկություններ նյարդային հիվանդությունների վերաբերյալորոնք են դրամցառաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները,պատրաստել ուսումնական 
նյութ:

Նյարդային համակարգկառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ գլխուղեղի ֆունկցիանների, հնարավորությունների մասին:

Դաս 5
Սովորել գլխուղեղի բաժինների (երկարավուն ուղեղ, կամրջակ,ուղեղիկ, միջին ուղեղ, միջանկյալ ուղեղ , մեծ կիսագնդներ) ֆունկցիաները,  ընտրել դրանցից որևէ մեկը և նկարագրլ, թե ինչ կլիներ մարդու հետ , եթե այդ բաժինը ընդհանրապես չլիներ։Դաս 6(13.11-17.11.17)
Տեսողական վերլուծիչ, աչքի կառուցվածքը։
Լրացուցիչ աշխատանք:
Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։Պատրաստել նյութ տեսողության հիվանդությունների և տեսողական պատրանքների վերաբերյալ։

  Դաս6․2(20.11-24.11.17)
  Թեմա 15 Լսողական վերլուծիչներ, կառուցվածքըֆունկցիան, հիվանդությունները։
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։Պատրաստել նյութ լսողության հիվանդությունների վերաբերյալ։  Դաս6 ․3(04.12.-08.12.17)
  Հենաշարժիչ համակարգ, բաժինները կառուցվածքը, ոսկրերի աճը։
  Լրացուցիչ աշխատանք
  Պատրաստել ուսւումնական նյութ։
   Մարդու կմախքը,կմախքի  առանձնահատկությունները ուղղաձիգ քայլվածքի հետ կապված, առաջին օգնություն:


  Դասը  7
  Թեմա  Մկանների կառուցվածքը և գործողութունները:Որ մկաններն են համաազդիչ և հակաազդիչ:
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Սովորել նշված թեման, այս նյութը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։

  Փետրվար - Ապրիլ II Կիսամյան 

  Դաս 8
  Արյան բաղադրությունը, ձևավոր տարրերը`էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ,դրանց ֆունկցիաները, հիվանդությունը։Էջ 85-90:
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել տեսանյութ արյան բաղադրության և ձևավոր տարրերի վերաբերյալ, վերցնում եք հարցազրույց բարեկամ բժիշկներից հետևյալ թեմայով՝

  ա/օրգանիզմի ինչ ֆունկցիոնալ խանգարումներ կարող են առաջացնել արյան ձևավոր տարրերի /էրիթրթցիտների, լեյկոցիտների, թրոմբոցիտների/ քանակական և ֆունկցոնալ խախտումները

  բ/ որոնք են առաջին ախտանիշները

  գ/որոնք են  կանխարգելիչ միջոցները


  Դաս 9
   Սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Արյան և ավշային  շրջանառություն:Էջ101-106:


  Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն:
  Արյան շրջանառության մեծ և փոքր շրջաններ  1 
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել տեսանյութ տրված հղումների նյութերը թարգմանելով:


  Դաս 10
  Արյան զարկերեկային ճնշում և անոթազարկ, սիրտ անոթային հիգիենա, առաջին օգնություն արյունահոսության ժամանակ:


  Դաս 11
  Շնչառական համակարգ:Կառուցվածքը:


  https://www.youtube.com/watch?v=B6VdU3c0JYY
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Նյութերը նայել, փորձել հասկանալ, 4-5րոպե տևողությամբ  նյութերը թարգմանել և պատրաստել տեսադասեր, տեղադրել բլոգներում, հղումները ինձ:Հարցերի դեպքում անպայման գրեք, թարգմանությունը գրավոր ինձ ուղարկեք, ես կստուգեմ , որից հետո նոր կկցեք ֆիլմին, որպեսզի սխալներ չլինեն:

  Դաս 12
  Շնչառական շարժումներ, թոքերի կենսական տարողություն:
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Խմբավորե՛ք, թե ո՛ր իրավիճակում շնչառական գործընթացն ինչպես է
  փոխվում: Հիﬓավորե՛ք  շնչառական գործընթացիարագությունը.
  1. հաճախ
  2. դանդա ղ
  3. խորը
  Իրավիճակներ
  ա) Միջավայրում CO2-ի շատացում
  բ) Դրական զգայական իրավիճակ
  գ) Արյան ﬔ ջ O2-ի նվազում
  դ) Քնած ժամանակ
  ե) Սառը ջրի ﬔ ջ ընկղմվելիս
  զ) Անձրևից հետո
  է) Ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետո
  ը) Բացասական զգայական իրավիճակ

  Դաս 13(09.04.2018-13.04.2018)
  Մարսողության համակարգ , կառուցվածքը :Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան:
  Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը:
  https://www.youtube.com/watch?v=JJGMB8nNxmI
  Լրացուցիչ աշխատանք
  Նյութրը նայել, փորձել հասկանալ, 4-5րոպե տևողությամբ  նյութերը թարգմանել և պատրաստել տեսադասեր, տեղադրել բլոգներում, հղումները ինձ.

  Դաս 14(16.04.-20.04.18)
  Կրկնում եք նախորդ թեմաները՝մարսողության համակարգ , կառուցվածքը :Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան:
  Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը: Սովորում մարսողությունը աղիներում:
  Դաս15
  Մաշկի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Ինչպես է մաշկը պաշտպանում մեր օրգանիզմը.Ինչ գաղտնիք է թաքցնում մաշկը:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր, տեղադրել բլոգներում:  Դաս16
  Նախագծային աշխատանք
  Մեր ուսումնասիրած օրգա-համակարգերից (տեսողական, լսողական, մարսողական, նյարդային, մկանային, հենաշարժիչ, կմախքային, մաշկային) ընտրել որևէ մեկը և պատրաստել ուսումնական տեսանյութ տվյալ համակարգի հիվանդությունների վերաբերյալ:

  Դաս16
  Արտաթորության համակարգ, երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան։
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:
  Դաս17
  Արտաթորության համակարգ, երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան։
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

  Դաս18
  Արտաթորության համակարգի, երիկամների հանդիպող հիվանդությունները 12
  Լրացուցիչ աշխատանք:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

  Դաս19
  Վերարտադրողական համակարգ, արական և իգական սեռական համակարգեր, սեռական բջիջներ, բեղմնավորում:
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

  Դաս20
  Երեխայի ծնունդը ,աճը և զարգացումը
  Պատրաստել ուսումնական նյութեր:

  Դաս21
  Շարունակում ենք ուսումնասիրել ժառանգական հիվանդությունները 1, հեմոֆիլիադալտոնիզմ , 2րդ տիպի շաքարային դիաբետ     դրանց     ախտանիշները      հնարավոր      բուժումը,               փոխանցման ճանապարհներըվտանգը:

  Պատրաստել ուսումնական նյութեր