Sunday, August 25, 2019

Նախագիծային շաբաթ՝02.09_06.09.

Սովորում ենք թարգմանելով

Նախագիծ      9, 10, 11-րդ դասարանի սովորողներ


Նախորդ տարվա աշխատանքներ 
1․Արշիլ Խաչատրյանի նյութը

2․Հրակ Քոսպեքեանի նյութը

3․Մերի Թոռունյանի նյութը

4․Գոհար Արղությանի նյութը։
Նախորդ տարվա աշխատանքներ 1 ,  2 
Սովորում ենք թարգմանելով՝ համագործակցում ենք օտար լեզվի ուսուցիչների հետ:

Նախագծի ընթացքը

·                     սովորողներին ներկայացնում ենք համապատասխան նյութերը՝   1,2,3,4,5
·                     օգնում սովորողներին կատարել կոնկրետ նյութի ընտրություն՝ հաշվի առնելով նրանցկարողությունները և նախասիրությունները
·                     օգնում թարգմանել մասնագիտական բառեը
·                       
Նախագծի նպատակը
·                      թարգմանելով սովորողը աննկատ  յուրացնում է անհրաժեշտ նյութը
·                     ձեռք բերում համապատասխան հմտություններ
·                     պատրաստում ենք ուսումնական տեսադասերորոնք կարող են օգտակար լինելմյուս սովորողների համար
·                     լավագույն տեսադասերը ուղարկում ենք մեդիագրադարան , ինչպես նաևներկայացնում ենք Մայիսյան հավաքին

9-րդ դասարանի կենսաբանություն առարկայի ծրագիր

Կենսաբանություն առարկայի ուսուցումը որպես միջնակարգ կրթության պարտադիր բաղադրիչներից մեկը, նպատակ է հետապնդում ապահովել բնության և կենդանի օրգանիզմների մասին սովորողների գիտելիքների ձեռք բերումը, դրանց ճանաչողության մեթոդների տիրապետումը, հմտությունների և կարողությունների, ինչպես նաև արժեքային համակարգի ձևավորումը:Հիմնական դպրոցում սովորողը պետք է  կարողանա.

8-րդ դասարանի կենսաբանություն առարկայի ծրագիր

Թեմատիկ պլան –8-րդ դասարան
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել հմտություններ և կարողություններ մարդու օրգանիզմի կառուցվածքի,կեսագործունեության  առանձնահատկությունների մասին:Ընդլայնել  առողջ ապրելակերպի,ճիշտ սնման, հիգիենայի հիմնական կանոնների մասին ինֆորմացիան, զարգացնել վնասակար սովորություններից զերծ մնալու և օրգանների վնասվածքների դեպքում ինքնուրույն կողմնորոշվելու և օգնություն ցույց տալու կարողություններ և հմտություններ:


1.         Ներածությունմարդու մասին գիտությունները բժշկություն, մարդու ֆիզոլոգիա, առողջ ապրելակերպ:                                         
 •  Ընդհանուր ակնարկ մարդու օրգանիզմի կառուցվածքի և ֆունկցիաների մասին:
 • Մարդու օրգանիզմի բջջային կառուցվածքը ,ֆունկցիաները, հյուսվածքները  (էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային): Օրգանիզմը որպես միասնական ամբողջություն:            
 • Մանրադիտակով դիտել մանրապատրաստուկներ:                                

3.         Կենսագործունեության գործընթացների կարգավորումը:Զգայարաններ:
 • հումորալ կարգավորում  հորմոններ,դրանց ազդեցությունը օրգանիզմի ֆունկցիանների,

աճի,զարգացման կարգավորման մեջ:

 • Նյարդահումորալ կարգավորում:Նյարդային համակարգի նշանակությունը և  կառուցվածքըկենտրոնական և ծայրամասային:

3.Ռեֆլեքս, ռեֆլեքսային աղեղ:
 • Զգայարաններ և վերլուծիչներ` տեսողական, լսողականշոշափելիքիհամի, հոտառական:
 • Ծնկային և արմնկային ռեֆլեքսների ցուցադրում,
 • բբի նեղացում  և  լայնացում բացահայտող փորձեր:
 • բբի և ոսպնյակի հետ կապված փորձեր
 • լսողության զգայունության որոշում 

4.         Հենաշարժիչ համակարգ
 • Կառուցվածքը և ֆունկցիան:Ոսկրերի, մարդու կմախքի,մկանային համակարի կառուցվածքը և ֆունկցիան:
 • Մկանների աշխատանք և հոնածություն:
 • Առաջին օգնությունը վնասվածքների դեպքում:   1.Ոսկրի մանրադիտակային կառուցվածքի      դիտում:
 • Կեցվածքի խախտման և հարթաթաթության բացահայտում
 • Ոսկրի քիմիական բաղադրության որոշում`օրգանական և անօրգանական նյութեր
 •  մկանի հոգնածության որոշում

5.         Օրգանիզմի ներքին միջավայր`
 • արյուն, հյուսվածքային հեղուկ,ավիշ, դրանց կառուցվածքը, ֆունկցիաները և փոխազդեցությունը:
 • Արյան պլազմա, մակարդում: Արյան խմբեր,ռեզուսործոն, արյան համատեղելիություն և  փոխներարկում:
 • Արյան քսուքների դիտում մանրադիտակով

                                    
6.         Սիրտանոթային համակարգ:         
 • Այրան և ավշաշրջանառության համակար•, դրանց դերը օրանիզմում: Այրան շրջանառության մեծ և փոքր շրջաններ:
 • Սրտի կառուցվածքը, աշխատանքը և կարավորումը:Սիրտ - անոթային համակարի հիիենա:
 •  Առաջին օգնությունը արյունահոսությունների  և սիրտ - անոթային հիվանդությունների դեպքում:            
 • Այրան ճնշման չափում ֆիզիկականաշխատանքիցառաջ և հետո,
 • անոթազարկի որոշումֆիզիկականաշխատանքիցառաջ և հետո


7.         Շնչառական համակարգ
 • նշանակությունըկառուցվածքը և ֆունկցիաները:
 • Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության ազդեցությունը շնչառական օրգանների գործունեության վրա:
 • Առաջին օգնությունը շնչառության համակարգի հիվանդությունների և շնչառության  հանկարծակի կանգառի դեպքում:    
 • Շնչառական շարժումների դիտում, սպիրոմետրով թոքերի կենսական տարողության որոշում:                                


8.         Մարսողություն համակարգի կառուցվածքը և ֆունկցիաները:
 • Մարսողական ֆերմենտներ ածխաջրեր, սպիտակուցներ,ճարպեր, դրանց դերը:
 • Լյարդ, ենթաստամոքսային գեղձ կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Սննդի ներծծում մարսողական ուղու տարբեր բաժիններում:Մարսողական օրգանների հիգիենա:
 • Սննդային թունավորումները և առաջին օգնությունը:        
 • Սննդային թունավորումները և առաջին օգնություն                    
9.       Ֆերմենտներ և վիտամիններ, դրանց դերը, թեր և գերվիտամինոզ:
 • Մարդու էներգածախսերը և սննդային օրաբաժինը:  

10.       Արտազատություն:
 • Նշանակությունը, օրգանների կառուցվածքը, դրանց դերը:
 • Միզազատության համակարի օրգանները, կառուցվածքը, ֆունկցիաները:Միզագոյացում և միզարձակում:
 • Արտազատության օրգանների հիվանդություններրանց կանխումը, հիգիենա:                         
 • Արտազատության օրգանների հիվանդությունները 
 • Ի±նչ է իրենից ներկայացնում երիկամի քարը , նրա ժամանակակից բուժման մեթոդները      

11.       Ծածկույթային օրգաններ, Ջերմակարգավորում:
 • Մաշկի կառուցվածքը, տեսակները, նշանակությունը և ֆունկցիաները:Եղուններ և մազեր:
 • Մաշկի դերը ջերմակարգավորման պրոցեսում,մաշկի հիգիենա,կոփում:
 • Առաջին օնությունը մաշկային վնասվածքների  դեպքում:        
 • Խոշորացույցով ձեռքի ափի, երեսի մաշկի դիտում,


12.       Վերարտադրողական համակարգ
 • Արական և իգական սեռական համակարգեր, դրանց կառուցվածքը, առանձնահատկությունները:
 • Սեռական բջիջների առաջացում, բեղմնավորում, ներարգանդային զարգացում:
 • Մարմնի հասակի և զանգվածի չափում
 • ժառանգական հիվանդություններ, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման վերաբերյալ ուսումնական նյութի պատրաստում                      

13.       Բարձրագույն նյարդային գործունեություն:Վարք:
 • Ի. Պավլովի ուսմունքը բարձրագույն նյարդային գործունեության մասին:
 • Հույզեր, խոսք, մտածողություն, գիտակցություն,հիշողություն, ուշադրություն
 • Քուն և դրա նշանակությունը:Երազատեսություն:
 • Անհատի ձևավորումը և շրջակա միջավայրի անբարենպաստ ազդեցությունը բարձրագույն նյարդային գործունեության վրա: