Friday, July 21, 2023

8-րդ դասարանի կենսաբանության առարկայի առաջադրանքների փաթեթ


8-րդ դասարանի կենսաբանության առարկայի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝տես այստեղ:

Դաս 1 (11.09-15.09)
Մարդու օրգաններ,բջիջհյուսվածք, օրգանհամակարգերհյուսվածքներդրանց տեսակները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտիր հետաքրքիր տեղեկություններ հյուսվածքների , բջիջների  կառուցվածքների վերաբերյալ,պատրաստիր ուսումնական նյութ:

Դաս 2 (18.09-22.09)
Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր,տեսակները,      ֆունկցիաները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն, եթե ունեք բժիշկ բարեկամ , վերցրեք հարցազրույց որևէ գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդության վերաբերյալ և պատրաստեք ուսումնական նյութ:

Monday, July 3, 2023

12-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

շաբաթ 1
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:


շաբաթ 2
Պարբերական երևույթները բնության մեջ:Օրական  ռիթմներ , սեզոնային երևույթներկենսաբանական ռիթմներ:Տնային առաջադրանք
Բերել էկոլոգիական և ֆիզոլոգիական ռիթմների օրինականեր:Ըստ լուսային օրվա նկատմամբ զգայնության քան՞ի խմբի են բույսերըԲերել օրինականեր:Կան արդյոք ձեր շրջապատում այդպիսի բույսեր, նկարեք, պատմեք դրանց մասին:

9-րդ դասարանի կենսաբանության առաջադրանքների փաթեթԴասագրքի հղումն Է

Դաս 1  (11.09-15.09)
Կենդանի օրգանիզմի բաղադրությունօրգանականանօրգանական նյութերհիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:

Դաս 2(18.09-22.09)
Բջջի օրգանական նյութեր`ածխաջրերի, սպիտակուցներդրնաց կառուցվածքը՝առաջնայիներկրորդայիներրորդայինչորրորդային կառուցվածք,բնափոխում, ֆունկցիան:Ածխաջրերճարպեր դրանց կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել  առօրյաում հենդիպող սպիտակուցների բնափոխման օրինականեր,նշել  պատճառներըինչ գործոնների ազդեցությամբ են դրանք բնափոխվումպատրաստել ուսումնական նյութ:

Դաս 3
(25.09-29.09)
Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաներըգենետիկական կոդ
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Դաս (02.10-06.10)
Կրկնում եք անցածը , լրացնում բլոգները, պատրաստվում բանավոր հարցմանը։


Բնագիտության ընտրության գործնեության ծրագիր9-րդ դասարանի ընտրության գործնեության դասընթացի նպատակն է նպաստել սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանը, նախորդ տարիներին ստացած տեսական գիտելիքները բերել լաբորատոր դաշտ՝ կատարել համապատախան փորձեր, հետազոտել,կատարել  վերլուծություններ։Դասընթացը իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղդրիչները՝

 • ձևավորել և զարգացնել գիտելիքներ բնություն-կենդանի կապի , փոխներգործության մասին
 • կապ հաստատել և զարգացնել համագործակցային նախագծեր այլ ուսումնական հաստատությունների  հետ՝ ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ, Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, տարբեր լաբորատորիաներ, թանգարաններ 
 • կազմել և վարել կենսաբանական ամսագիր , որտեղ կհրապարակվեն սովորողների հետազոտական աշխատանքները
 • համալրել կենսբանական փորձերի շարքը՝ գտնել տարբեր աղբյուրներից , մշակել և իրականացնել լաբորատորիայում, ներկայացնել ստացած արդյուքները, պարզաբանել
 • հետազոտել մոդուլային ձևաչափով կենսաբանության բոլոր ոլորտները/բույսեր, կենդանիներ, մանրէներ, մարդու անատոմիա, բջջաբանություն/

1.Ներածություն – կենդանի համակարգեր,կյանքի կազմավորվածության մակարդակներ:


2.Նախակորիզավորների թագավորություն:
1.Ընդհանուր բնութագիրը,
ծագումը
2.Բակտերիաների կառուցվածքը
3.Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում։Պանրի, մածնի ստացում, տեսանկարահանում, լուսաբանում բլոգներում։
Թեման ամփոփել համապատասխան փորձերով։


3.Սնկերի թագավորություն:
1.Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումըմիաբջիջ և բազմաբջիջ սնկերի կառուցվածքը:
2.Սնկերի հիմնական խմբերըմակաբույծ և օգտակար սնկեր3.Սնկերի օգտագործումը սննդի և մանրէակենսա բանական արդյունաբերության մեջ
Թեման ամփոփել մանրադիտակային պատրաստուկների ուսումնասիրմամբ, տվյալների գրանցմամբ,արդյունքների վերլուծմամբ։

4.Բույսերի թագավորություն – Ստորակարգբույսերի ենթաթագավորություն - ջրիմուռների,քարաքոսների ընդհանուր բնութագիրը,կառուցվածքային առանձնահատ
կությունները,դերը բնության մեջ և գործնական նշանակությունը
5.Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն:
 • Սպորավոր բույսեր:
 • Մամուռներիձիաձետերի,պտերանմանների կառուցվածքային առանձնահատկություններըտարածվածությունները  և դերը բնության մեջ:
 • Սերմավոր բույսեր:Մերկասերմերի և ծածկասերմերի կառուցվածքըառանձնահատկություններ
Թեման ամփոփել բույսերի տարբեր տեսակների ուսումնասիրմամբ, տեսակավորմամբ։

6․Կենդանիների թագավորություն, ուսունասիրել տարբեր կենդանիների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ֆունկցիանալ նմանությունները և տարբերությունները, պարզաբանել վերջինները։ 
Թեման ամփոփել կենսաբանական ամսագրում հրապարակվող ուսումնական նյութերով։

7․Կյանքի ոչ բջջային ձևեր՝ վիրուսներ, դրանց դերը մարդու կյանքում , բնության մեջ, տարածման եղանակաները, հարուցող հիվանդությունները։
Թեման ամփոփել կենսաբանական ամսագրում հրապարակվող ուսումնական նյութերով։

8․Մարդու անատոմիա՝ օրգան-համակարգեր, կառուցվածք, ֆունկցիաներ, հանդիպող հիվանդություններ, դրանց առաջացման պատճառները, ախտանիշները և կանխարգելումը։

Թեման ամփոփել կենսաբանական ամսագրում հրապարակվող ուսումնական նյութերով։

9․ Բջջի կառուցվածքը, նրանում ընթացող կեսաքիմիկական ռեակցիաները, վերջիններիս խանգարման հետևանքով առաջացող հիվանդությունները, դասակարգումը։
Թեման ամփոփել կենսաբանական ամսագրում հրապարակվող ուսումնական նյութերով։

10․Գենետիկայի  հիմունքները, մուտացիաներ, դրանց տեսակները,առաջացման պատճառները, հիվանդությունները, վերջիններիս արտահայտման և փոխանցման ձևերը։
Թեման ամփոփել կենսաբանական ամսագրում հրապարակվող ուսումնական նյութերով։

11-րդ դասարանի կենսաբանության առարկայի առաջադրանքների փաթեթ

Թեմա 1.Գենետիկա  առարկան  
·         Գենետիկայի զարգացման պատմությունը:  Հատկանիշներ , հատկություններ: Գեն , գենոմ: Օրգանիզմի գենոտիպն ու ֆենոտիպը, գենոֆոնդ: 
·         Ժառանգականության և փոփոխականության հիմնական օրինաչափությունները

Թեմա 2 

 • Գենետիկայի զարգացման պատմությունը: Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները:
 • Հասկացություն գենի և գենոմի մասին: Մենդելի բացահայտած ժառանգմանօրինաչափությունները: Միահիբրիդ խաչասերում: 
 • Մենդելի առաջին` միակերպության օրենքը:
Թեմա 3
 • Ճեղքավորման օրենքը: Դոմինանտ և ռեցեսիվ հատկանիշներ: Հոմոզիգոտներ և հետերզիգոտներ:
 • Գենոտիպ և ֆենոտիպ: Ալելային գեներ: Միջանկյալ ժառանգում: Գամետների մաքրության վարկածը և դրա բջջաբանական հիմնավորումը: 
Թեմա 4
 • Մենդելի երկրորդ` գեների անկախ բաշխման օրենքը:
 • Ժառանգականության քրոմոսոմային տեսությունը: Շղթայակցված ժառանգում: Գեների լրիվ և ոչ լրիվ շղթայակցում:

10-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագրքը՝տես այստեղ:

Դաս 1  
Կենդանի օրգանիզմի բաղադրությունօրգանականանօրգանական նյութերհիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:Բջջի օրգանական նյութեր, սպիտակուցներդրնաց կառուցվածքը՝առաջնայիներկրորդայիներրորդայինչորրորդային կառուցվածք,  բնափոխումֆունկցիան:Ածխաջրերճարպեր դրանց կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել  առօրյաում հենդիպող սպիտակուցների բնափոխման օրինականեր,նշել  պատճառներըինչ գործոնների ազդեցությամբ են դրանք բնափոխվումպատրաստել ուսումնական նյութ:Դաս 2

Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաներըգենետիկական կոդ
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Sunday, July 2, 2023

8-րդ դասարանի կենսաբանություն առարկայի ծրագիր

  8-րդ դասարան
 Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել հմտություններ և կարողություններ մարդու   օրգանիզմի կառուցվածքի,կեսագործունեության  առանձնահատկությունների մասինԸնդլայնել  առողջ ապրելակերպի,ճիշտ սնմանհիգիենայի հիմնական կանոնների   մասին ինֆորմացիանզարգացնել վնասակար սովորություններից զերծ մնալու և   օրգանների վնասվածքների դեպքում ինքնուրույն կողմնորոշվելու և օգնություն ցույց   տալու կարողություններ և հմտություններ:
Կենսաբանության դասընթացում կարող են իրականացվել ուսումնական գործունեության հետևյալ տեսակները
     հետազոտական աշխատանքներ,
     ուսուցողական ֆիլմերի ցուցադրումներ
     լաբորատոր փորձեր,
     մոդելավորում,
     դաշտային աշխատանք,
     նախագծային աշխատանքներ,
     խմբային աշխատանքներ,
     դասարանական քննարկումներ և բանավեճեր
     բանախոս հյուրերի և ուսուցիչների հետ  քննարկումներ և դասախոսություններ: