Sunday, August 30, 2020

Ծանոթանում են կենսաբության ընտրության գործունեության սովորողները

Հանդիպման օրը՝ 7․09․20թ․, ժամը՝ 12-ին։
Հանդիպման մասնակիցներ՝ 10-րդ դասարանի սովորողներ։

Հանդիպման նպատակը

  • սովորողները կծանոթանան միմյանվ հետ
  • կներկայացնեն՝ ինչով է պայմանավորված իրենց ընտրության 
  • կամփոփենք ունեցած գիտելիքները
  • կպատասխանեն իմ և միմյանց հարցերին
Հանդիպման ընթացքը և արդյունքը կլուսաբանվեն բլոգներում և ենթակայքում։

No comments:

Post a Comment